Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti

Aktivnosti projekta so vnaprej opredeljene s potrjenim investicijskim dokumentom in pogodbo št. C3330-22-903001. Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije – NextGeneratonEU in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v skladu s smernicami Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast«, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5):

 • reforma C – Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest;
 • investicija G – Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela, ki se financira na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 2. 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57, z dne 18. 2. 2021, str. 17)

Temeljni cilj projekta je zagotavljanje kontinuirane promocije PSI, ki je nujno za ohranjanje in povečevanje deleža vpisanih dijakov in študentov. Zato bomo v okviru projekta nadaljevali z aktivnostmi, ki so imele dober promocijski učunek že v preteklosti.

Opis projekta:

Namen projekta je doseči večjo prepoznavnost, privlačnost in konkurenčnost PSI preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitev poklicev in šol, tekmovanja v poklicnih spretnostih, in zagotavljanje promocije na digitalnih in klasičnih medijih, z izvajanjem aktivnosti za promocijo deficitarnih poklicev ter seznanjanje zainteresirane javnosti s poklici prihodnosti. S promocijo poklicnega izobraževanja in vajeništva bomo med drugim skušali ohranjati oziroma povečati zanimanje mladih za poklicno in strokovno izobraževanje. PSI želimo predstaviti kot dobro izbiro vseživljenjske karierne orientacije tako za mlade, kot odrasle udeležence. Promocija bo zgrajena na konceptu spodbujanja enakih možnosti med spoloma in bo hkrati poudarila pomen vključevanja različnih ranljivih skupin v poklicno in strokovno izobraževanje.

Cilji projekta so:

 • Oblikovati orodje za atraktivno promocijo PSI
 • Razviti dolgoročno strategijo promocije PSI v medijih in
 • Udeležba mladih na štirih (4) (pred)tekmovanjih v poklicnih spretnostih

Obdobje izvajanja projekta:

 1. 12. 2022 – 30. 6. 2026

Finančna podpora:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska Unija – NextGenerationEU. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov (NRP), št. 3330-22-3552. Njegova skupna vrednost je 2.177.680,00 EUR, od tega po posameznih proračunskih postavkah:

 • 2.000.000,00 EUR iz PP 221172 (C3K12IG Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela-MIZŠ-NOO) in
 • 177.680,00 EUR s PP 221099 (Plačilo DDV za NOO – izobraževanje).

Aktivnosti projekta:

Izvajanje projekta Spodbujanje odličnosti in promocija bo potekalo v okviru treh sklopov aktivnosti:

 1. Zviševanje ugleda in privlačnosti PSI in poklicev, za katere je zahtevana poklicna in strokovna izobrazba
 2. Zagotavljanje kakovostnih in lahko dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih, aktualnih poklicih, poklicih prihodnosti in deficitarnih poklicih
 3. Splošne promocijske aktivnosti

Aktivnost 0: Vodenje in upravljanje projekta

Aktivnost je namenjena učinkovitemu vodenju in spremljanju izvajanja projekta, tekom celotnega njegovega izvajanja. Znotraj aktivnosti bodo sodelovali zaposleni na projektu in redno zaposleni na CPI, ki bodo vključeni v izvajanje projekta.

Aktivnost 1: Zviševanje ugleda in privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in poklicev, za katere je zahtevana poklicna in strokovna izobrazba

V sklopu Aktivnosti 1 se bomo trudili za zviševanje ugleda in privlačnosti PSI, ki bo potekalo skozi promoviranje tekmovanj v poklicnih spretnostih ter skozi organizacijo, izvedbo oziroma sodelovanjem na tekmovanjih. Tekmovanja v poklicnih spretnostih dolgoročno prispevajo k odličnosti v srednjih poklicnih in strokovnih šolah in hkrati tudi k popularizaciji poklicev. Po vzoru tekmovanj EuroSkills bomo na dve leti organizirali državna tekmovanja SloveniaSkills ter za nekatere panoge tudi večje število predtekmovanj. Po vzorih spletne strani WorldSkills Europe bomo vzpostavili spletno stran WorldSkills Slovenia, kjer bodo navedene vse potrebne informacije o tekmovanjih SloveniaSkills in EuroSkills.

Aktivnost 2: Zagotavljanje kakovostnih in lahko dostopnih informacij o izobraževalnih programih, aktualnih poklicih, poklicih prihodnosti in deficitarnih poklicih

Zagotavljanje lahko dostopnih, razumljivih in preglednih informacij o aktualnih poklicih, poklicih prihodnosti in deficitarnih poklicih, ter programih in šolah, ki za te poklice izobražujejo bomo omogočili preko posodabljanj vsebin na spletni strani www.mojaizbira.si. Izpostavili bomo tiste informacije, ki so pomembne za odločanje mladostnikov in njihovih staršev pri poklicni orientaciji. Posebno pozornost bomo namenili tudi deficitarnim poklicem, poklicem prihodnosti, poklicem v zdravstvu, socialnih ali sanitarnih storitev, kot tudi poklicem v vzgoji in izobraževanju. Na osnovnih šolah bomo nadgradili izkustvene delavnice ter v okviru izobraževalnih sejmov organizirali delavnice s svetovalci in bodočimi dijaki, kjer bodo s pomočjo priljubljenih igralnih kartic za spoznavanje poklicev spoznali različne možnosti razvoja njihove poklicne poti.

Aktivnost 3: Splošne promocijske aktivnosti

V tem sklopu bomo načrtovali in kontinuirano izvajali kakovostne promocijske aktivnosti in nagovarjali zainteresirano javnost, še posebno bodoče dijake, preko kanalov, ki so najširše dostopni in aktualni predvsem za omenjeno specifično ciljno skupino. V prvi vrsti bomo izvajali intenzivno promocijo preko aktualnih družbenih omrežij kot so Facebook, Instagram, YouTube in TikTok. Skozi Aktivnost 3 bo razvita dolgoročna strategija promocije poklicnega in strokovnega izobraževanja v medijih, ki bo pomagala k kontinuirani promociji z namenom povečanja privlačnosti PSI, s poudarkom na promociji deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti ter spodbujanjem enakosti med spoloma in vključenosti ranljivih skupin.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje