Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 2022 - 2026

Vloga za projekt NOO Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest 2022 – 2026 je nastala v skladu s smernicami Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), razvojnega področja »Pametna trajnost in vključujoča rast«, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3, K5):

 • reforma C – Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest;
 • investicija G – Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela, ki se financira na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (IL L.št. 57, z dne 18.2.2021, str. 17).

Temeljni cilj projekta je modernizirati poklicno in strokovno izobraževanje na način, ki bo omogočal krepitev kompetenc za digitalni in zeleni prehod, večjo prilagodljivost, odpornost in odzivnost PSI na potrebe gospodarstva in družbe ter lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Obdobje izvajanja projekta:

 1. 6. 2022 – 30. 6. 2026

Finančna podpora:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska Unija – NextGenerationEU. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov (NRP), št. 3330-22-3502. Njegova skupna vrednost je 3.712.320,00 eur in bo financiran iz naslednjih proračunskih postavk:

PP 221169  v višini 3.344.000,00 eur

PP 221172 v višini 56.000,00 eur

PP 221099 v višini 312.320,00 eur

Namen projekta

Namen projekta je modernizirati poklicno in strokovno izobraževanje na način, da bo omogočalo krepitev kompetenc za digitalni in zeleni prehod, večjo prilagodljivost, odpornost in odzivnost poklicnega izobraževanja na potrebe trga dela, okolja in posledično izboljšanje njegove relevantnosti za gospodarsko okrevanje, zvišanje produktivnosti ter uravnotežen družbeni, okoljski in gospodarski razvoj.

Aktivnosti projekta:

Namen in cilje projekta bomo dosegali:

 • s prenovo izobraževalnih programov srednjega PSI ter višješolskih študijskih programov (v nadaljevanju VŠP), tudi z boljšo izrabo možnosti odprtega dela kurikula in večjim poudarkom na pridobivanju digitalnih, zelenih ter drugih kompetenc, ki jih bodo bodoči diplomanti potrebovali pri delu v tehnološko naprednih okoljih;
 • z razvojem novih ter spodbujanjem obstoječih modelov sodelovanja z delodajalci pri izvajanju izobraževalnih programov, vključno z vajeništvom in z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih ter z vzpostavitvijo digitalno podprtih učnih mest, ki bodo omogočila digitalno podprto pot za takojšen prenos informacij o pridobivanju praktičnega znanja in veščin med delodajalcem, šolo in dijakom;
 • z razvojem sodobnih modelov poklicne pedagogike in didaktike, da bodo učitelji, predavatelji, vodstveno osebje in odgovorni za usposabljanje v podjetjih lahko izvajali kakovostno izobraževanje in usposabljanje, uporabljali inovativne metode poučevanja, usposabljanja in ocenjevanja ter spodbujali razvoj tako poklicnih kot tudi digitalnih in zelenih kompetenc

Aktivnost 1 – Kompetence in kvalifikacije za digitalni in zeleni prehod

 • Identifikacija pomanjkljivosti, izzivov, nakazanih rešitev in smeri razvoja PSI s pomočjo že izvedenih evalvacij, raziskav in analiz ter mednarodnih strateških dokumentov – pregledno poročilo z izhodišči za razpravo z deležniki in strokovno javnostjo, o nadaljnjih smereh razvoja PSI
 • Priprava študije o sistemski ureditvi PSI v izbranih državah EU – pregledno poročilo
 • Izvedba pilotne študije na dveh (2) izbranih strokovnih področjih, z namenom podpore digitalnemu in zelenemu prehodu, z opredelitvijo in posodobitvijo celostnega pristopa priprave izobraževalnih programov;
 • Opredelitev oziroma posodobitev celostnega pristopa priprave programov PSI;
 • Oblikovanje okvira ključnih kompetenc v programih srednjega PSI;
 • Priprava 5 pilotnih programov srednješolskega PSI, z usposabljanjem delovnih skupin, ki bodo sodelovale pri pripravi teh programov;
 • Prenova oziroma priprava novih 20 programov PSI na izbranih strokovnih področjih in ravneh srednješolskega PSI, z usposabljanjem delovnih skupin, ki bodo sodelovale pri pripravi teh programov

Aktivnost 2 – Kakovost načrtovanja in izvedbe programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni izvajalcev

 • Analiza odprtega kurikula in primerjava z analizami preteklih let ter oblikovanje smernic za načrtovanje kurikula na šolski ravni (poleg vključevanja ključnih kompetenc bo poudarek na vključevanju digitalnih in zelenih kompetenc)
 • Razvoj didaktičnih pristopov v sodobnem PSI, ki podpirajo premik od klasičnega načina h kompetenčno zasnovanemu načrtovanju izvajanja pouka ter priprava programa usposabljanja in priročnika, ki podpirata usposabljanje multiplikatorjev za usposabljanje pedagoških delavcev za načrtovanje in izvajanje izobraževalnih programov z vidika fleksibilizacije, personalizacije in digitalizacije
 • Oblikovanje rešitev za nadgradnjo in dvig kakovosti preverjanja in ocenjevanja znanja ter zaključevanja izobraževanja
 • Razvoj didaktičnega modela v PSI, vključno z izdelavo priročnika za načrtovanje in izvajanje izobraževalnih programov z vidika fleksibilizacije, perosnalizacije in digitalizacije
 • Opredelitev kompetenc učiteljev glede na razvit didaktični model ter usposabljanje učiteljev, vodstva in drugih strokovnih delavcev šol za kakovostno načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje v izvajanju programov PSI

Aktivnost 3 – Nadaljnji razvoj vajeništva ter povezava šol s podjetji

 • Evalvacija obstoječega sistema vajeništva
 • Evalvacija obstoječe verifikacije učnih mest (v sodelovanju s pristojnimi zbornicami) in priprava predlogov za posodobitev
 • Izvedba študije izvedljivosti uvajanja vajeništva v srednjem in višjem PSI ter izobraževanju odraslih
 • Razvoj podpornih gradiv za izvajanje PUD v podjetjih
 • Razvoj modela usposabljanja mentorjev ter izvedba usposabljanj

Aktivnost 4 – Digitalno podprta učna mesta na področju zdravstva in socialnega varstva ter predšolske vzgoje

 • Opredelitev minimalnih standardov za vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest, na področjih zdravstva in socialnega varstva ter predšolske vzgoje
 • Priprava poenotene dokumentacije pri izvajanju PUD, ki bo predmet digitalne preobrazbe
 • Priprava kazalnikov in baze evalvacijskih vprašanj za evalvacijo PUD
 • Razvoj aplikacije za učinkovito sodelovanje med vsemi deležniki pri izvajanju PUD (izvajalec za pripravo aplikacije bo izbran na osnovi posebnega JN)
 • Posodobitev priporočil za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo PUD ter navodilo za uporabo aplikacije

Aktivnost 5 – Prenova višješolskih študijskih programov (za zeleni in digitalni prehod)

 • Izvedba sistemske analize višješolskega izobraževanja z mednarodno primerjavo
 • Nadgraditev višješolskih strokovnih izobraževalnih (VSI) programov z umestitvijo zelenih in digitalnih kompetenc kot dopolnitev generičnim kompetencam;
 • Oblikovanje modela za prenovo VSI programov
 • Priprava smernic za pripravo odprtega kurikula
 • Priprava smernic za izvajanje kompetenčno naravnanega študija ter prenova 16 VSI programov

Aktivnost 6 – Izvedba dogodkov za povečanje atraktivnosti ter kakovosti PSI

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje