Zaključevanje izobraževanja

Dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja zaključijo srednješolsko izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom (nižje poklicno izobraževanje in srednje poklicno izobraževanje) ali poklicno maturo (srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje) in pridobijo naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, za katero so se šolali.

Vzorci dokumentacije za zaključni izpit

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit 2024

Zaključni izpit v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja se izpelje v skladu z izobraževalnim programom in s Pravilnikom o zaključnem izpitu (Ur. l. št. 56/2008, št. 50/2010 in št. 23/2011).

Zaključni izpit se izvaja ob zaključku izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom si kandidati pridobijo naziv poklicne izobrazbe, za katero so se šolali.

Zaključne izpite vodi in koordinira Državna komisija za zaključni izpit, ki jo vodi g. Florjan Šamec in je sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za šolstvo in šport, Centra RS za poklicno izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo, socialnih partnerjev in šol.

Zaključni izpit opravljajo vsi kandidati v vajeniški obliki izobraževanja in v šolski obliki izobraževanja, ne glede na vrsto učne pogodbe (individualna ali kolektivna). Zaključni izpit lahko opravljajo kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih. Ocenjevanje izpitov poteka interno in ga izvede šolska izpitna komisija za zaključni izpit.

Izdelek oziroma storitev se izvaja v prostorih šole ali v prostorih delodajalca, kar je posebej priporočljivo za kandidate, ki so vključeni v vajeniško obliko izobraževanja. Pomembno je, da so na razpolago ustrezni prostori in oprema, ki omogočajo pripravo in izvedbo izbranega izdelka oziroma storitve.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se izvede v skladu z izobraževalnim programom in izpitnim katalogom. Konča se z zagovorom izdelka oziroma storitve.

Izdelek oziroma storitev lahko kandidat opravi kadarkoli v zaključnem letniku, po prejemu sklepa o izbiri teme in mentorja, k zagovoru pa lahko pristopi, ko je v celoti uspešno končal zaključni letnik. Zagovor opravlja pred izpitno komisijo in v rokih, ki so določeni s šolskim koledarjem.

Izpiti se ocenjuje z ocenami od 2 do 5 in opisno oceno »ni opravil«. Ocene se pretvorijo v točke, saj se splošni učni uspeh pri zaključnem izpitu določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo.

Dodatne informacije o zaključnem izpitu na povezavi RIC. (https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/)


Poklicna matura se izvaja v skladu z Zakonom o maturi (Ur. l. RS, št. 15/03 in št. 1/07), Pravilnikom o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/2008, št. 9/2009 in št. 40/2011), Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 6/2006, št. 17/2006, št. 38/2007 in št. 48/2010) in Pravilnikom o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/2008).

Z opravljeno poklicno maturo kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo in jim daje pravico nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih z ustreznimi vpisnimi pogoji. Če se kandidat želi vpisati v univerzitetni študijski program, mora poleg poklicne mature opraviti še izpit iz 5. predmeta (eden od predmetov splošne mature).

Poklicno maturo vodi in koordinira Državna komisija za poklicno maturo, ki jo vodi dr. Boris Dular in opravlja zakonsko predpisane naloge.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega sta dva predmeta obvezna, dva pa izbirna.

Obvezna predmeta:

 • slovenščina oz. italijanščina oz. madžarščina (na narodno dvojezičnem območju),
 • drugi predmet, kjer je izpit sestavljen iz temeljnega strokovnega znanja, ki ga kandidati usvojijo pri obveznih strokovnih modulih.

Predmeti izbirnega dela poklicne mature:

 • matematika ali tuji jezik (po izbiri kandidata),
 • četrti predmet (izdelek oziroma storitev z zagovorom, izpitni nastop in zagovor).

Kandidati opravljajo poklicno maturo v skladu z Maturitetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo, v katerem so vse informacije o vsebini in izvedbi posameznih izpitov poklicne mature.

Informacije o doseganju standardov znanja za posamezen predmet poklicne mature najdejo kandidati v predmetnih izpitnih katalogih, ki so objavljeni na spletnih straneh MIZS. (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/PIK/2021.htm)

Za del poklicne mature, kjer se ugotavlja doseganje poklicnih kompetenc in strokovna usposobljenost kandidatov, skrbi Center RS za poklicno izobraževanje.

Informacije o izvedbi drugega in četrtega predmeta poklicne mature lahko šole dobijo v spletni učilnici POKLICNA MATURA. (https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=4911#section-1)

Pod okriljem koordinatorjev iz RIC in svetovalcev programskega področja iz CPI deluje v šolskem letu 2020/2021 dvanajst državnih predmetnih izpitnih komisij za poklicno maturo in sicer za elektrotehniko, gastronomijo, kozmetiko, mehatroniko, računalništvo, vzgojo predšolskega otroka, zdravstveno nego, farmacijo, gospodarstvo (ekonomija), logistiko, medijsko in grafično tehnologijo in strojništvo, kjer člani DPK PM pripravljajo enotne izpitne komplete za pisni izpit iz drugega predmeta.

Seznam izpitnih vprašanj za ustni izpit iz drugega predmeta pripravi na podlagi predmetnega izpitnega kataloga strokovni aktiv šole, na osnovi katerega pripravijo izpraševalci izpitne listke s po tremi vprašanji.

Drugi in četrti predmet poklicne mature se ocenjujeta interno.

Dodatne informacije o poklicni maturi so na voljo na spletni povezavi RIC. (https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/)


Za izobraževalne programe, kjer se pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature pripravlja interno, so učiteljem strokovnih modulov na voljo posnetek in izročki za pripravo izpitnih vprašanj za drugi predmet poklicne mature.


 

Za pripravo in izvedbo četrtega predmeta poklicne mature so učiteljem strokovnih modulov na voljo posnetek in izročki za pripravo in izvedbo četrtega predmeta poklicne mature.


 

Za izdelek oziroma storitev in zagovor na zaključnem izpitu so učiteljem strokovnih modulov na volj posnetek in izročki za pripravo in izvedbo izdelka oziroma storitve in zagovora na ZI.


z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje