Vseživljenjska karierna orientacija ali svetovanje za kariero

Svetovanje za kariero je storitev, pri kateri se posameznik ob pomoči svetovalca odloča o kariernih ciljih in sprejema karierne odločitve na podlagi svojih želja, potreb, sposobnosti, lastnosti, znanj, interesov, vrednot in razvojnih priložnosti ter zastavljen karierni načrt tudi uresničuje. Posamezniku karierno svetovanje osvetli možnosti razvoja kariere ter mu pomaga določiti dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki pripomorejo k doseganju zastavljenih kariernih ciljev (Kohont, 2011).

Poleg izrazov svetovanje za kariero in karierno svetovanje se uporabljata za tovrstno strokovno delo tudi poimenovanji karierno svetovalno delo in karierna orientacija, ki ju Terminološki slovarček karierne orientacije opredeljuje kot »storitve ali službe in dejavnosti, ki pomagajo posameznikom sprejemati odločitve o izobraževanju, usposabljanju in poklicu ter jim omogočajo vodenje njihovih življenjskih poti v učenju, delu in drugih okoljih.« (Kohont, 2011)

Karierni razvoj je proces, v katerem posameznik načrtuje svojo delovno, osebno in izobraževalno pot. Lahko poteka samostojno ali s pomočjo svetovalca (Kohont, 2011). Je vseživljenjski proces upravljanja z učenjem, delom in prehodi, in sicer z namenom doseganja osebnostno trdne prihodnosti in prihodnosti, ki se bo razvijala v želeni smeri.

V Strokovnih podlagah – Vseživljenjska karierna orientacija  (Niklanovič S., 2009) je le ta opredeljena kot: »Karierna orientacija (v angleščini ‘career guidance’, pogosto pa uporabljajo le izraz ‘guidance’) je izraz, ki se v stroki že desetletja uporablja za poimenovanje dejavnosti, katere namen je pomoč posamezniku pri izbiri izobraževanja, usposabljanja, poklica in pri uresničevanju kariernih ciljev. Izraz se nanaša na dejavnost služb za karierno orientacijo na različnih področjih (osnovne in srednje šole, univerze, zavodi za zaposlovanje, različni svetovalni centri ipd.). Koncept dela teh služb je širok, saj karierna orientacija posameznika obravnava celostno. Kljub temu se glede na področje delovanja službe specializirajo in sicer na poklicno orientacijo (vocational guidance), izobraževalno orientacijo (educational guidance) in osebno orientacijo (personal guidance).

 

AKTIVNOSTI KI POTEKAJO NA CPI

 1. NA PODROČJU SISTEMA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ PODPIRAMO SVETOVALCE Z:
 • USPOSABLJANJEM ZA SVETOVALCE ZA PRIPRAVO OSEBNE ZBIRNE MAPE ZA NPK
 • ZADOLŽENI ZA OPREDELITEV KRITERIJEV ZA VREDNOTENJE OSEBNE ZBIRNE MAPE IN STRUKTURE OSEBNE ZBIRNE MAPE
 • IZVAJAMO SVETOVANJA ZA NPK NA RAZLIČNIH SEJMIH IN DRUGIH TEMATSKIH DOGODKIH
 • IZVAJAMO SVETOVANJA IZVAJALCEM IN SVETOVALCEM V SISTEMU NPK O KVALIFIKACIJAH, O POSTOPKIH

 

 1. NA PODROČJU SISTEMA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
 • NUDIMO INFORMACIJE O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU PREKO SPLETNE STRANI CPI.SI, MOJAIZBIRA.SI
 • IZVAJAMO PROMOCIJO POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA Z RAZLIČNIMI AKTIVNOSTMI

 

 1. NA PODROČJU SISTEMA KVALIFIKACIJ V SLOVENIJI
 • PREKO PORTALA SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ (WWW.NOK.SI) POSAMEZNIKOM NUDIMO INFORMACIJE O KVALIFIKACIJAH, KI JIH JE MOŽNO PRIDOBIVATI V SLOVENIJI NA VSEH RAVNEH SOK (predstavitev posameznih kvalifikacij, predstavitev kvalifikacijskih struktur v okviru izbranega področja, medsebojna primerjava kvalifikacij po izbranih parametrih, prikaz možne izobraževalne poti v okviru izbranih področij, prikaz možne povezave kvalifikacij s poklici)
 • INFORMIRAMO POSAMEZNIKE O RAVNI SOK IN EOK ZA NJIHOVE KVALIFIKACIJE
 • KARIERNIM SVETOVALCEM NA ŠOLAH IN ZRSZ TER DELODAJALCEM ZAGOTAVLJAMO VIR INFORMACIJ O MOŽNOSTIH ZA PRIDOBIVANJE KVALIFIKACIJ NA VSEH RAVNEH SOK
 • IZVAJAMO INFORMIRANJE IN PROMOCIJO SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ NA SEJMIH IN DRUGIH TEMATSKIH DOGODKIH

 

ORODJA ZA VKO TER CILJNE SKUPINE

ORODJA IN PRIPOMOČKI, KI LAHKO POMAGAJO ALI DIJAKOM, ODRASLIM PRI ODLOČANJU ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE TER TISTA, KI POMAGAJO SVETOVALNIM DELAVCEM PRI SVETOVANJU RAZLIČNIM CILJNIM SKUPINAM ZA PRIDOBIVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ.

 

ORODJA IN PRIPOMOČKI, KI SE LAHKO UPORABLJAJO ZA VKO

CILJNE SKUPINE, KATERIM SO LE TA NAMENJENA

EUROPASS

 

 • ISKALCEM ZAPOSLITVE: Od 2020 je Europass postala platforma, ki nudi tudi informacije o možnostih učenja in dela v Evropi in je povezan z za bazo prostih delovnih mest (Eures) ter bazami kvalifikacij in izobraževalnih možnosti. Europass od leta 2020 vsem registriranim uporabnikom ponuja tudi neke vrste karierni kotiček v oblaku, prostor, v katerem lahko shranjujejo svoje osebne predstavitve, dokazila in prejemajo ponudbe za delo in nadaljnje izobraževanje. https://europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/
 • ŠOLAJOČIM: kot priprava na vodenje kariere, da se že v času šolanja spoznajo z načini za osebno predstavitve, shranjujejo svoja potrdila,… ter spoznajo možnosti, ki jih ponujajo Europass profil, življenjepis, spremno pismo ter druge storitve za vodenje kariere (samoocenjevanje, vodenje evidence poslanih ponudb).
 • KARIERNIM SVETOVALCEM: kot pripomoček za delo z brezposelnimi, mladimi,..

Del Europassa so tudi potrdila, ki jih izdajajo ustanove:

Prav slednja je ključna za opis vseh izobraževalnih programov s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji.

Aktualna gradiva:

SOK in register kvalifikacij

 

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je uradni in mednarodno primerljiv pregled vseh kvalifikacij, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji.

Posameznikom (študentom, učencem in iskalcem zaposlitve) SOK s pregledno in celovito predstavitvijo ter primerjavo kvalifikacij (izobrazb, poklicnih kvalifikacij in dodatnih kvalifikacij) na vseh ravneh pomaga pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter iskanju poti do njih. Usklajenost slovenskega ogrodja z evropskim sistemom omogoča primerjanje kvalifikacij, doseženih znotraj zelo različnih sistemov evropskih držav, s čimer se spodbuja in podpira čezmejna mobilnost učečih se in iskalcev zaposlitve. Video: https://youtu.be/x5T-lQZL2Lw

Karierni svetovalci na ZRSZ in OŠ, SŠ lahko SOK in register kvalifikacij SOK uporabljajo kot pregleden in zanesljiv vir informacij o možnostih izobraževanja po ravneh in strokovnih področjih, v skladu z interesi in predhodno pridobljenimi kvalifikacijami njihovih ciljnih skupin. Prav tako se SOK uporablja pri svetovanju za izobraževalno in zaposlitveno mobilnost.

Delodajalci imajo s pomočjo SOK-a vpogled v enotno urejen in celovit pregled nad kvalifikacijami, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji, kar jim je v veliko pomoč pri zaposlovanju in pri razvoju kadrov. SOK podjetjem zagotavlja tudi mednarodno primerljivost kvalifikacij, ko gre za zaposlovanje kandidatov iz drugih evropskih držav, saj so kvalifikacije preko SOK umeščene tudi v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) in Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK). Video: https://youtu.be/G8qbPBhRSoY

Video gradiva:

PDF gradiva

SISTEMI KVALIFIKACIJ PO PODROČJIH Pregledna in celovita predstavitev kvalifikacij na izbranem strokovnem področju, ki skupaj s poglobljeno predstavitvijo posamezne panoge in njenih razvojnih trendov, lahko služi kot izhodišče za poklicno orientacijo in načrtovanje karierne poti znotraj izbranega strokovnega področja in je uporabna za posameznike (osnovnošolce, dijake, študente, iskalce zaposlitve), karierne svetovalce, starše.

Trenutno je pripravljenih 24 Publikacij o sistemih kvalifikacij na izbranih strokovnih področjih. Publikacije so dostopne tukaj:

Mapa učnih dosežkov (MUD)

 

S pomočjo mape učnih dosežkov lahko dijaki korak za korakom odkriva svoje prednosti, pa tudi šibke točke, načrtuje osebne in učne cilje, spoznava raznovrstne načine učenja, spremlja svojo osebno in intelektualno rast ter opazuje svoj poklicni napredek. Mapo sestavljajo delovni listi za dijaka: Mapa učnih dosežkov – interaktivna | CPI  in Priročnik za učitelje:  Mapa učnih dosežkov – priročnik za učitelje | CPI.
IGRA TI+MIND Igra TI+MIND omogoča šolskim strokovnim delavcem podporo pri uresničevanja načela individualizacije od načrtovanja na ravni šole, kot pri načrtovanju in izvajanju pouka, kot tudi pri izvedbi svetovalnih razgovorov z dijaki.

Na voljo je spletna različica: O igri TI + MIND | Individualizacija (cpi.si), ki omogoča tudi izdelavo in shranjevanje kartic po meri s  3 načini izvoza. Tiskana verzija igre pa ima dodano še namizno ploščo s karticami za svetovalni pogovor.

Igra temelji na postavljanju vprašanj, ki spodbujajo razmisleke, ki jih želimo spodbuditi pri pedagoških delavcih ali dijakih.

POKLICNE KARTICE

 

Igralne kartice namenjene spoznavanju poklicev na igriv in atraktiven način. Namen kompleta je mladim na zabaven način približati informacije o 70 poklicih in olajšati izbiro poklicne poti. Vsaka karta predstavlja poklic, ki ga v življenju lahko opravljajo. Skozi igranje različnih iger lahko odkrijejo svoje želje, predstave in širino poklicnih možnosti ter njihov vpliv na življenje.

Poklicne karte lahko uporabljajo na različne načine: individualno, v dvoje ali v večji skupini, s sošolci, starši, pri pouku, interesnih dejavnostih, na ulici, počitnicah.

Na voljo so kartice v tiskani obliki ter na spletni povezavi: Poklicne kartice | Mojaizbira.

Spletna stran MOJA IZBIRA Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev poklicev. Mojaizbira.si omogoča preprost in učinkovit dostop do zbranih informacij, ki bi jih sicer morali iskati po številnih drugih spletnih straneh. Spletna stran je mladim in njihovim staršem v veliko pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni poti, za svetovalce pa uporabno orodje pri svetovalnem delu.
Spletna stran NPK.SI

 

Spletna stran https://npk.si/   nudi

informacije o katalogih za NPK

opisan je postopek pridobivanja NPK: https://npk.si/kako-do-npk/pridobitev-certifikata/

https://npk.si/za-posameznike/

predstavljena osebna zbirna mapa: https://npk.si/zbirna-mapa/primer-mape/?id=3153

dodan je film »kako izvedemo svetovanje« https://npk.si/zbirna-mapa/mapa-in-npk/

svetovalcem pomagajo tudi animirani filmi, ki predstavljajo različne faze postopka pridobivanja NPK: https://npk.si/npk-zgodbe/za-koga-je-npk/

Ciljne skupine, ki jim je namenjena :

 • Svetovalci za pripravo osebne zbirne mape v sistemu NPK
 • Potencialni kandidati za pridobitev NPKja
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Pregled nacionalnih predmetnikov izobraževalnih programov SPI

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/index.htm

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI s katalogi znanja za strokovne module Pregled vseh nacionalnih izobraževalnih programov s katalogi znanja SPI in VSI; vključno s poklicnimi tečaji; izpopolnjevanja SPI in VSI; PAU in nadaljnjim usposabljanjem mentorjev.

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/

Predmetni izpitni katalogi (PIK) za drugi in četrti predmet poklicne mature Veljavni PIK za šolsko leto 2022/23

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/PIK/2023.htm

ZAKLJUČEVANJE IZOBRAŽEVANJA Osnovne informacije o zaključnem izpitu iz izdelka oziroma storitve in zagovora ter o drugem in četrtem predmetu poklicne mature.

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/zakljucevanje-izobrazevanja/

ZAKLJUČNI IZPIT – Izdelek oziroma storitev in zagovor Navodila za načrtovanje in izvedbo zaključnega izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora v izobraževalnih programih NPI in SPI

https://video.arnes.si/watch/b0tb1b0dsk1n

DRUGI PREDMET POKLICNE MATURE Navodila za načrtovanje in izvedbo drugega predmeta poklicne mature v izobraževalnih programih SSI in PTI, kjer ni uvedena eksternost

https://video.arnes.si/watch/t1bg4jy63r9y

ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE Navodila za načrtovanje in izvedbo četrtega predmeta poklicne mature v izobraževalnih programih SSI in PTI.

https://video.arnes.si/watch/4x13gmxs1nxc

YOUTH IN TRANSITION (Erasmus+) Podporne vsebine in pripomočki za strokovne delavce, ki delajo z mladimi, ki niso niti v izobraževanju niti delovno aktivni (NEET, med 15. in 29. Letom starosti)

https://cpi.si/projektna-dejavnost/erasmus-plus/yit-mladi-na-prehodu/

 

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje