Učbeniki in učna tehnologija

Na Centru RS za poklicno izobraževanje sodelujemo pri pripravi ustreznih učnih gradiv za strokovne vsebine v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Spodbujamo nastajanje tako učbenikov kot tudi drugih učnih gradiv ter rabo sodobne učne tehnologije. Naš cilj je, da bi nastala čim bolj kakovostna učna gradiva, saj takšna gradiva pomembno vplivajo na kakovost izobraževalnih procesov.

Koordiniramo proces potrjevanja učbenikov na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje ter sproti ažuriramo informacije v spletni aplikaciji Katalog potrjenih učbenikov

Spodbujamo nastajanje novih sodobnih in kakovostnih gradiv, ki podpirajo individualizirano učenje ter aktivne metode.

Analiziramo pokritost strokovnih modulov z učnimi gradivi in spremljamo stanje učnih gradiv po posameznih strokovnih področjih ter na podlagi teh podatkov koordiniramo oskrbo z ustreznimi učnimi gradivi za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Sodelujemo pri promociji kakovostnih učnih gradiv za različne uporabnike ter ozaveščamo o pomenu kakovostnih strokovnih učbenikov v izobraževanju.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 34/2015 in 27/17) učbenike potrjuje Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Postopek potrjevanja učnih gradiv izvaja Komisija za učbenike, koordinacija dela Komisije za učbenike pa poteka na Centru RS za poklicno izobraževanje. Seznam potrjenih učbenikov je objavljen v Katalogu potrjenih učbenikov.

Strokovni svet potrdi učbenik, ki:

 • je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
 • je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom oziroma s katalogom znanja,
 • je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno področje,
 • je metodično-didaktično ustrezen,
 • je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja,
 • je jezikovno pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno ustrezno oblikovan.

Pristojni strokovni svet lahko potrdi isti učbenik za določen predmet oziroma modul, ki je vključen v različne programe in stopnje poklicnega in strokovnega izobraževanja. V takšnem primeru morajo biti vsebine za posamezne programe in stopnje posebej označene in didaktično prilagojene.

Delovni predlog učbenika lahko predložijo pristojnemu strokovnemu svetu v potrditev avtor, prevajalec, podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba. Pred vložitvijo delovnega predloga učbenika predlagatelj zaprosi komisijo pri pristojnem strokovnem svetu za imenovanje strokovnega recenzenta, ki ga predlaga sam.

Po dokončnosti sklepa o imenovanju strokovnega recenzenta predlagatelj predloži v potrditev delovni predlog celotnega jezikovno, vsebinsko in tehnično urejenega učbenika z naslovno stranjo. Učbenik, namenjen za tisk, mora biti v dokončnem 1:1 formatu, s pisnimi izjavami recenzentov, ki so opravili pregled. E-učbenik mora biti v dokončnem formatu, s pisnimi izjavami recenzentov, ki so opravili pregled.

Predlog mora vsebovati še:

Recenzent, ki poda oceno o skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki Sloveniji na določenem področju mogoče pridobiti. Recenzent, ki poda oceno o metodično-didaktični ustreznosti, mora biti vzgojitelj, učitelj, predavatelj višje strokovne šole, učitelj praktičnega pouka ali strokovnjak z znanstvenim naslovom za področje metodike in didaktike.

Predlagatelj predloži učbenik, za katerega želi potrditev, Komisiji za učbenike pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje na naslov:

Center RS za poklicno izobraževanje
Komisija za učbenike
Kajuhova 32U
1000 Ljubljana


V sodelovanju z MŠŠ sofinanciramo nastajanje novih učbenikov za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Gre za t. i. nizkonakladne učbenike, ki zaradi majhnega števila dijakov brez sofinanciranja ne bi mogli iziti. Načrtovanje novih učbenikov temelji na podatkih o potrebah po učnih gradivih za posamezne strokovne module, ki jih Center pridobi s sistematičnimi analizami stanja učnih gradiv po strokovnih področjih. Priprava učbenikov poteka v sodelovanju z avtorskimi timi in založniki, ki so izbrani prek javnega naročila.

Za avtorje učbenikov:

Če imate predlog za nov učbenik, se obrnite na enega od svetovalcev CPI  in skupaj bomo naredili načrt za pripravo učbenika.

Oglejte si tudi nasvete, kako napisati učbenik:

Za založnike:

Če načrtujete pripravo učbenika za strokovne module, preverite v Katalogu potrjenih učbenikov, za katere strokovne module še ne obstajajo potrjeni učbeniki.

Svetujemo vam pri iskanju avtorjev, recenzentov ter pomagamo pri promociji novih učnih gradiv.

Nudimo možnost sofinanciranja nizkonakladnih učbenikov.


z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje