Raziskave in evalvacijske študije

Evalvacije poklicnega in strokovnega izobraževanja so ena od temeljnih nalog CPI že od ustanovitve leta 1995. Do leta 2004 so bila temeljna področja evalvacij uvajanje izobraževalnih programov, zaključni izpiti ter mojstrski, poslovodski in delovodski izpiti. Prelomnica pri pristopih k izvajanju evalvacij je povezana s prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja v letih od 2004 do 2012, ko smo začeli z bolj poglobljenimi evalvacijami posameznih strokovnih področij. Začeli smo kombinirati kvantitativne in kvalitativne metodološke pristope in sodelovati z zunanjimi strokovnjaki. Najbolj smo se povezali z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani, s katerim tesno sodelujemo še danes.

V obdobju prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja med leti 2016 in 2021 je naloga CPI podrobno evalvirati poskusno uvajanje vajeniške oblike izobraževanja. Poleg tega evalviramo tudi model izvajanja individualizacije MIND+.

Zaradi okoliščin, ki jih je v šolski prostor vnesla pandemija COVID-19, smo poleti izvedli evalvacijo praktičnega usposabljanja z delom (PUD). V raziskavi nas je predvsem zanimalo, kako je potekala izvedba PUD v šolskem letu 2019/2020, še posebej v času ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19.

Raziskave in evalvacijske študije so postopek sistematičnega zbiranja informacij o pogojih in uresničevanju posameznih elementov izobraževalnega procesa. Temeljni namen je zaznati uresničevanje ciljev poklicnega in strokovnega izobraževanja, identificirati primere dobrih praks, ki jih pri konkretizaciji izobraževalnih ciljev razvijajo šole ter odkrivati težave, ki šole ovirajo pri doseganju kakovosti izobraževalnega procesa.

Raziskave in evalvacijske študije izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja potekajo po naslednjih fazah:

 1. Določitev raziskovalnih področij.
 2. Priprava metodološkega načrta, razvoj instrumentarijev;
 3. Izvedba: na CPI težimo k temu, da že pri oblikovanju instrumentarijev izpostavljamo temeljna izhodišča in cilje raziskovalnih področij z namenom, da je izvedba spremljanja tudi v funkciji svetovanja in usmerjanja šol pri uresničevanju ciljev posameznih področjih izobraževalnih programov;
 4. Zbiranje, urejanje, analiza in sinteza zbranih podatkov in priprava letnih poročil, v katerih so predstavljene ugotovitve evalvacij in podani predlogi, pobude za nadaljnji razvoj in rast kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Raziskave in evalvacijske študije potekajo večinoma na treh ključnih ravneh:

 • Raven šol/e, oddelka: z rešitvami, do katerih pridemo z evalvacijami, odpiramo posameznim šolam in šolskim strokovnim timom pogled na lastno kakovost v primerjavi z dogajanjem na širši, sistemski ravni in dogajanjem na nivoju več šol.
 • Raven podjetij: z evalvacijami ugotavljamo, kako se posamezne rešitve uresničujejo v podjetjih in identificiramo potrebe in poglede na izobraževanje ter usposabljanje v podjetjih.
 • Sistemska raven: z ugotovitvami in predlogi za nadaljnje delo, ki so v obliki poročil predstavljeni na pristojnih strokovnih svetih, dajemo odločevalcem smernice za nadaljnji razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Pri raziskavah in evalvacijskih študijah uporabljamo večinoma deskriptivno metodologijo in pri tem težimo k temu, da se prepletata formativni in razvojni vidik:

 • Formativni vidik: s formativnim spremljanjem ugotavljamo dejansko stanje na poklicnih šolah (prednosti in morebitne težave) pri uvajanju in izvajanju izobraževalnih programov. Temeljni namen formativnega spremljanja je pomagati šolam, pedagoškim delavcem pri zagotavljanju kakovosti pedagoškega procesa.
 • Razvojni vidik: temeljni namen je preverjanje razumevanja in uresničevanja sodobnih pedagoških konceptov, ki se uvajajo v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Šolsko leto 2023/2024

Šolsko leto 2022/23

Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2018/19

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

Šolsko leto 2013/14

Šolsko leto 2012/13

Šolsko leto 2011/12

Šolsko leto 2010/11

Šolsko leto 2009/10

Šolsko leto 2008/09

Šolsko leto 2007/08

Šolsko leto 2006/07

Šolsko leto 2005/06

Šolsko leto 2004/05Evalvacij pred letom 2004

1. Nižje poklicno izobraževanje

Prelesnik, N.: Poročilo o poskusnem vpeljevanju programa Monter električnih naprav (p) (šol.l. 1998/99). September, 2002

Tome, M.: Hitrejše napredovanje dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 1999/2000- razvojni projekt (fazno poročilo). September, 2000

Tome, M.: Hitrejše napredovanje dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2000/01. Februar, 2001

2. Srednje poklicno izobraževanje

Dualna organizacija

Tome, M.: Poročilo o poskusnem vpeljevanju. Januar, 2001
(vključeni programi: Avtomehanik, Avtoklepar, Zidar, Tesar, Mesar, Mizar)

Prelesnik, N.: Poročilo o poskusnem vpeljevanju za programe, ki so se začeli uvajati v šolskih letih 1998/99 in 1999/00. September, 2002
(vključeni programi: Frizer, Klepar-krovec, Kuhar, Natakar, Cvetličar, Instalater strojnih instalacij, Tapetnik, Pek, Slaščičar- konditor, Slikopleskar, Šivilija-krojač, Vrtnar)

Vončina, V.: Poročilo o spremljanju. November, 2003

Šolska organizacija

Klarič, T.: Poročilo o spremljanju

Čater, A.: Poročilo o spremljanju. Julij, 2002
(vključeni programi: Oskrbnik, Bolničar-negovalec)

3. Srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje

Božič, B.: Poročilo o spremljanju

Čater, A.: Poročilo o spremljanju (začetek izvajanja v šol. l. 1998/99). November, 2003

Božič, B.: Poročilo o spremljanju (začetek izvajanja v šol. l. 1999/00). November, 2003
(vključeni programi: Gozdarski tehnik, Kemijski tehnik, Kozmetični tehnik, Tehnik zdravstvene nege, Tehnik zdravstvene nege (SI), Lesarski tehnik, Veterinarski tehnik, Živilski tehnik, Laboratorijski tehnik, Rudarski tehnik, Ekonomski tehnik)

4. Poklicno-tehniško izobraževanje

Čater, A.: Poročilo o spremljanju izvajanja programa Živilski tehnik operater. Junij, 2001

5. Poklicni tečaj

Poročilo o spremljanju izvajanja izobraževalnih programov poklicnega tečaja. Februar, 2002

6. Mojstrski izpiti

Tome, M.: Poročilo o delovodskih oz. poslovodskih izpitih. September, 2001

Prelesnik, N.: Poročilo o mojstrskih izpitih. Februar, 2002

7. Višje strokovno izobraževanje (v sodelovanju z ACS)

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Gostinstvo- odrasli. Junij, 2000

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Turizem- odrasli. Junij, 2000

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Elektronika- odrasli. Maj, 2001

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Strojništvo- odrasli. Junij, 2001

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Gradbeništvo- odrasli. Junij, 2001

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Telekomunikacije. December, 2002

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Poštni promet. December, 2002

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Rudarstvo in geotehnologija. December, 2002

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Poslovni sekretar. December, 2002


z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje