Raziskave in evalvacijske študije

Evalvacije poklicnega in strokovnega izobraževanja so ena od temeljnih nalog CPI že od ustanovitve leta 1995. Do leta 2004 so bila temeljna področja evalvacij uvajanje izobraževalnih programov, zaključni izpiti ter mojstrski, poslovodski in delovodski izpiti. Prelomnica pri pristopih k izvajanju evalvacij je povezana s prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja v letih od 2004 do 2012, ko smo začeli z bolj poglobljenimi evalvacijami posameznih strokovnih področij. Začeli smo kombinirati kvantitativne in kvalitativne metodološke pristope in sodelovati z zunanjimi strokovnjaki. Najbolj smo se povezali z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani, s katerim tesno sodelujemo še danes.

V obdobju prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja med leti 2016 in 2021 je naloga CPI podrobno evalvirati poskusno uvajanje vajeniške oblike izobraževanja. Poleg tega evalviramo tudi model izvajanja individualizacije MIND+.

Zaradi okoliščin, ki jih je v šolski prostor vnesla pandemija COVID-19, smo poleti izvedli evalvacijo praktičnega usposabljanja z delom (PUD). V raziskavi nas je predvsem zanimalo, kako je potekala izvedba PUD v šolskem letu 2019/2020, še posebej v času ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19.

Arhiv evalvacij

Raziskave in evalvacijske študije so postopek sistematičnega zbiranja informacij o pogojih in uresničevanju posameznih elementov izobraževalnega procesa. Temeljni namen je zaznati uresničevanje ciljev poklicnega in strokovnega izobraževanja, identificirati primere dobrih praks, ki jih pri konkretizaciji izobraževalnih ciljev razvijajo šole ter odkrivati težave, ki šole ovirajo pri doseganju kakovosti izobraževalnega procesa.

Raziskave in evalvacijske študije izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja potekajo po naslednjih fazah:

 1. Določitev raziskovalnih področij.
 2. Priprava metodološkega načrta, razvoj instrumentarijev;
 3. Izvedba: na CPI težimo k temu, da že pri oblikovanju instrumentarijev izpostavljamo temeljna izhodišča in cilje raziskovalnih področij z namenom, da je izvedba spremljanja tudi v funkciji svetovanja in usmerjanja šol pri uresničevanju ciljev posameznih področjih izobraževalnih programov;
 4. Zbiranje, urejanje, analiza in sinteza zbranih podatkov in priprava letnih poročil, v katerih so predstavljene ugotovitve evalvacij in podani predlogi, pobude za nadaljnji razvoj in rast kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Raziskave in evalvacijske študije potekajo večinoma na treh ključnih ravneh:

 • Raven šol/e, oddelka: z rešitvami, do katerih pridemo z evalvacijami, odpiramo posameznim šolam in šolskim strokovnim timom pogled na lastno kakovost v primerjavi z dogajanjem na širši, sistemski ravni in dogajanjem na nivoju več šol.
 • Raven podjetij: z evalvacijami ugotavljamo, kako se posamezne rešitve uresničujejo v podjetjih in identificiramo potrebe in poglede na izobraževanje ter usposabljanje v podjetjih.
 • Sistemska raven: z ugotovitvami in predlogi za nadaljnje delo, ki so v obliki poročil predstavljeni na pristojnih strokovnih svetih, dajemo odločevalcem smernice za nadaljnji razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Pri raziskavah in evalvacijskih študijah uporabljamo večinoma deskriptivno metodologijo in pri tem težimo k temu, da se prepletata formativni in razvojni vidik:

 • Formativni vidik: s formativnim spremljanjem ugotavljamo dejansko stanje na poklicnih šolah (prednosti in morebitne težave) pri uvajanju in izvajanju izobraževalnih programov. Temeljni namen formativnega spremljanja je pomagati šolam, pedagoškim delavcem pri zagotavljanju kakovosti pedagoškega procesa.
 • Razvojni vidik: temeljni namen je preverjanje razumevanja in uresničevanja sodobnih pedagoških konceptov, ki se uvajajo v poklicnem in strokovnem izobraževanju.


Šolsko leto 2012/13

Evalvacijsko poročilo: Izvedbeni kurikul v programu Predšolska vzgoja
Evalvacijsko poročilo: Vloga zbornic, delodajalcev in šol pri poteku PUD in PRI

Šolsko leto 2011/12

Ustreznost kreditnega vrednotenja izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju
Poročilo o evalvaciji strokovnih delov IP s področja hortikulture

Priloga k poročilu o evalvaciji strokovnih delov IP s področja hortikulture

Smernice za uresničevanje vključevanja ključnih kompetenc v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
Poročilo o spremljanju strukture odprtega kurikula
Z evalvacijo do sprememb
Kolegialna presoja 2011-2012

Šolsko leto 2010/11

Izkušnje pilotnega spremljanja zaposljivosti
Rezultati pilotnega spremljanja zaposljivosti
Poročilo o spremljanju izobraževalnih programov poklicnega tečaja
Poročilo o evalvaciji strokovnih delov izobraževalnih programov s področja ekonomije
Kolegialna presoja 2010-2011

Šolsko leto 2009/10

Četrto poročilo o poskusnem uvajanju programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
Končno poročilo o spremljanju poskusnega uvajanja izobraževalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
Individualizacija pedagoškega procesa in izrekanje vzgojnih in alternativnih ukrepov na srednjih strokovnih in poklicnih šolah
Z učnimi gradivi do kakovostnega znanja

Priloga I – Interpretacija
Priloga II – Kriteriji racionalne evalvacije

Poročilo o spremljanju izvajanja postopkov priznavanja neformalnega znanja
Težave dijakov pri učenju V poklicnem in strokovnem izobraževanju: Opredelitev, prepoznavanje, oblike in mreža pomoči
Kolegialno presojanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju
Evalvacija izvedbenega kurikula 2010
Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Šolsko leto 2008/09

Tretje vmesno poročilo o poskusnem uvajanju programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja

Priloga I : Poročilo o spremljanju osebnega izobraževalnega načrta (OIN) v izobraževalnih programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
Priloga II : Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja v izobraževalnih programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
Priloga III: Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v izobraževalnih programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
Priloga IV : Poročilo o evalvaciji strokovnih delov izobraževalnih programov s področja mehatronike
Priloga V : Učni uspeh dijakov v izobraževalnih programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja

Poročilo o spremljanju individualnega – osebnega izobraževalnega načrta
Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja v izobraževalnih programih Hortikulturni tehnik, Kmetijsko – podjetniški tehnik, Kozmetični tehnik, Tehnik mehatronike, Tehnik oblikovanja in Živilsko prehranski tehnik
Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v izobraževalnih programih Tehnik mehatronike, Tehnik oblikovanja, Zdravstvene nege, Zobotehnik, Farmacevtski tehnik, Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine

Priloga

Poročilo o evalvaciji strokovnih delov izobraževalnih programov s področja mehatronike in zdravstvene nege

Šolsko leto 2007/08

Poročilo o spremljanju Integriranih ključnih kvalifikacij

Poročilo o spremljanju diferenciacije in individualizacije pedagoškega procesa

Poročilo o spremljanju mojstrskih izpitov

Poročilo o spremljanju odprtega kurikula

Priloga I

Poročilo o spremljanju delovanja programskih učiteljskih zborov

Poročilo o spremljanju zaključnih izpitov

Drugo vmesno poročilo o poskusnem uvajanju programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja

Priloga I: Poročilo o delovanju programskih učiteljskih zborov (PUZ – ov) v programih Tehnik oblikovanja in Tehnik mehatronike

Priloga II A: Spremljanje področja ocenjevanja

Priloga II B: Evalvacija ocenjevanja v prenovljenih programih (Analiza dokumentacije – ocenjevanje)

PRILOGA II C: Uporaba taksonomij za opredeljevanje standardov in kriterijev ter za snovanje preizkusov

PRILOGA III A: Poročilo o evalvaciji področja individualizacije pedagoškega dela »program Tehnik mehatronike«

PRILOGA III B: Poročilo o evalvaciji področja individualizacije pedagoškega dela »program Tehnik oblikovanja«

PRILOGA IV: Spremljanje koncepta integriranih ključnih kvalifikacij

PRILOGA V: Poročilo o spremljanju izvajanja splošnoizobraževalnih predmetov in interesnih dejavnosti v poskusnih programih SSI Tehnik oblikovanja in Tehnik mehatronike

PRILOGA VI: Učni uspeh

PRILOGA VII: Usposabljanje in svetovanje pri uvajanju programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja

Šolsko leto 2006/07

Poročilo o spremljanju odprtega kurikula

Poročila o spremljanju poskusnega uvajanja programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja

Zaključno poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser

Priloga A

Priloga B

Šolsko leto 2005/06

Spremljanje II. generacije novih in prenovljenih izobraževalnih programov: Mehatronik operater, Grafični operater, Frizer in Avtokaroserist

Drugo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser (publikacija)

Drugo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser (naslovnica)

Drugo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser

Priloga A: Učni uspeh dijakov v šolskem letu 2005/06

Priloga B: Poročilo o spremljanju področja preverjanja in ocenjevanja v izobraževalnem programu avtoserviser

Priloga C: analiza preizkusov znanja v programu avtoserviser

Priloga Č: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija vprašalnika za dijake

Priloga D: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija vprašalnika za mentorje

Priloga E: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija intervjujev z učitelji praktičnega izobraževanja

Priloga F: Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija intervjujev z organizatorji praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

Priloga G: Razmerje med številom vpisanih dijakov in vajencev v izobraževalnem programu Avtoserviser

Priloga H: Poročilo o analizi integriranih ključnih kvalifikacij v izpitnih katalogih, katalogih znanj in izvedbenih kurikulumih

Priloga I: Poročilo o spremljanju uvajanja ključnih kvalifikacij v poskusni program SPI avtoserviser v šolskem letu 2005/06

Šolsko leto 2004/05

Spremljanje novih in prenovljenih izobraževalnih programov Steklar, Oblikovalec stekla, Mlekar in Pomožni administrator (Vmesno poročilo)

Načrt spremljanja novih in prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja programov Steklar, Oblikovalec stekla, Pomožni administrator, Mlekar

Poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser

Priloga A: Opomnik I za šolske projektne time pri pripravi in uvajanju programa Avtoserviser

Priloga B: Predlog opisa izvedbenega kurikula s strukturnimi elementi

Priloga C: Smernice za oblikovanje izvedbenega kurikula za srednje poklicne šole

Priloga Č: Poročilo o intervjujih z ravnatelji

Priloga D: Poročilo o sprejemanju in razumevanju elementov prenove pri učiteljih

Priloga E: Racionalna evalvacija izvedbenih kurikulov in nacrtovanja projektnih dni v projektu »Uvajanje in spremljanje novega izobraževalnega programa Avtoserviser« in nekaj predlogov za izboljšavo

Priloga F: Pravilnik o ocenjevanju znanja v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja

Priloga G: Projekt opremljanja šolskih delavnic pilotnih šol za izvajanje novega izobraževalnega programa Avtoserviser

Priloga H: Porocilo o spremljavi ucnih gradiv

Priloga I: Osnovna statistika spremljave

Priloga J: Opis koncepta usposabljanj s porocilom o izvedenih usposabljanjih 2004 – 2005

Priloga K: Skupno porocilo o spremljanju uvajanja kljucnih kvalifikacij v programu Avtoserviser (za šolsko leto 2004/2005)

Priloga L: Navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja v programu Avtoserviser

Priloga M: Koncept za projektno delo in projektne tedne

Priloga N: Model Individualiziran učni načrt

 

Evalvacij pred letom 2004

1. Nižje poklicno izobraževanje

Prelesnik, N.: Poročilo o poskusnem vpeljevanju programa Monter električnih naprav (p) (šol.l. 1998/99). September, 2002

Tome, M.: Hitrejše napredovanje dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 1999/2000- razvojni projekt (fazno poročilo). September, 2000

Tome, M.: Hitrejše napredovanje dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2000/01. Februar, 2001

2. Srednje poklicno izobraževanje

Dualna organizacija

Tome, M.: Poročilo o poskusnem vpeljevanju. Januar, 2001
(vključeni programi: Avtomehanik, Avtoklepar, Zidar, Tesar, Mesar, Mizar)

Prelesnik, N.: Poročilo o poskusnem vpeljevanju za programe, ki so se začeli uvajati v šolskih letih 1998/99 in 1999/00. September, 2002
(vključeni programi: Frizer, Klepar-krovec, Kuhar, Natakar, Cvetličar, Instalater strojnih instalacij, Tapetnik, Pek, Slaščičar- konditor, Slikopleskar, Šivilija-krojač, Vrtnar)

Vončina, V.: Poročilo o spremljanju. November, 2003

Šolska organizacija

Klarič, T.: Poročilo o spremljanju

Čater, A.: Poročilo o spremljanju. Julij, 2002
(vključeni programi: Oskrbnik, Bolničar-negovalec)

3. Srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje

Božič, B.: Poročilo o spremljanju

Čater, A.: Poročilo o spremljanju (začetek izvajanja v šol. l. 1998/99). November, 2003

Božič, B.: Poročilo o spremljanju (začetek izvajanja v šol. l. 1999/00). November, 2003
(vključeni programi: Gozdarski tehnik, Kemijski tehnik, Kozmetični tehnik, Tehnik zdravstvene nege, Tehnik zdravstvene nege (SI), Lesarski tehnik, Veterinarski tehnik, Živilski tehnik, Laboratorijski tehnik, Rudarski tehnik, Ekonomski tehnik)

4. Poklicno-tehniško izobraževanje

Čater, A.: Poročilo o spremljanju izvajanja programa Živilski tehnik operater. Junij, 2001

5. Poklicni tečaj

Poročilo o spremljanju izvajanja izobraževalnih programov poklicnega tečaja. Februar, 2002

6. Mojstrski izpiti

Tome, M.: Poročilo o delovodskih oz. poslovodskih izpitih. September, 2001

Prelesnik, N.: Poročilo o mojstrskih izpitih. Februar, 2002

7. Višje strokovno izobraževanje (v sodelovanju z ACS)

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Gostinstvo- odrasli. Junij, 2000

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Turizem- odrasli. Junij, 2000

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Elektronika- odrasli. Maj, 2001

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Strojništvo- odrasli. Junij, 2001

Končno poročilo o spremljanju poskusnega vpeljevanja in evalvaciji programa Gradbeništvo- odrasli. Junij, 2001

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Telekomunikacije. December, 2002

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Poštni promet. December, 2002

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Rudarstvo in geotehnologija. December, 2002

Mali, D., Božič, B., Možina, T., Velikonja, M.: Evalvacija poskusnega vpeljevanja izobraževalnega programa Poslovni sekretar. December, 2002


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje