Izobraževalni programi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Splošni in posebni deli  posameznih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pripadajoči katalogi znanja, katalog praktičnega usposabljanja ter izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za posamezen program pa so dostopni s klikom na izbrani program v spodnjem seznamu.

Višješolski študijski programi, programi usposabljanja in izpopolnjevanja ter študijski programi za izpopolnjevanje so v celoti objavljeni na tej strani.

Javno veljavni izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, s katerimi se pridobi izobrazba, so programi:

 • nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) – SOK 3,
 • srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) – SOK 4,
 • srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) – SOK 5,
 • poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) – SOK 5,
 • poklicni tečaj (PT) – SOK 5,
 • višješolskega strokovnega izobraževanja (VSI) – SOK 6.

 

Javno veljavni programi nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju, poglabljanju oz. pridobivanju novih poklicnih znanj in kompetenc na isti stopnji izobrazbe. Programi za usposabljanje in programi za izpopolnjevanje so umeščeni na ravni SOK 4-5,  študijski programi za izpopolnjevanje pa na raven SOK 6.

Program Usposabljanje mentorjev dijakom oziroma študentom za praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetjih je namenjen pridobitvi potrebnih pedagoško-andragoških znanj.


Programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, so pripravljeni na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj.), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), Zakona o vajeništvu (UL RS, št. 25/17) in Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 86/04 in 100/13).

Programe za izpopolnjevanje in usposabljanje opredeljujeta Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Zakon o višjem strokovnem izobraževanju.

Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2019) in Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2016) podrobneje opredeljujejo minimalni izobrazbeni standard, razmerje med sestavinami in strukturo predmetnikov za posamezno vrsto programov.

Priprava in izvedba programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja je natančneje opredeljena v metodološkem priročniku Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem  in strokovnem izobraževanju (Center RS za poklicno izobraževanje, 2006).

Vsebinska priprava programov poklicnega in strokovnega izobraževanja temelji na enem ali več  poklicnih standardih (podlaga  Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09), ki opredeljujejo znanja, spretnosti in kompetence, potrebne za opravljanje določenega poklica ter na nacionalni ravni določenem minimalnem standardu splošnih znanj za posamezno raven in vrsto izobraževanja. V programe so smiselno vključeni cilji ključnih kompetenc.

Za vse programe je značilno, da so kreditno ovrednoteni, učno-ciljno in kompetenčno naravnani, modularno strukturirani in omogočajo povezovanje različnih vrst znanja. Pomembni sestavini programov sta praktično usposabljanje oziroma izobraževanje z delom, ki omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj v realnem delovnem okolju, ter odprti kurikul, s katerim je šolam omogočeno prilagajanje izobraževanja potrebam dijakov oziroma študentov in regionalnemu/lokalnemu okolju.


Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja nacionalna inštitucija, ki v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravlja potrebne strokovne podlage za razvoj programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter formalnih programov usposabljanja in izpopolnjevanja. Vodi postopke njihove priprave in sprejema na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje. Pobudo za pripravo novega ali revizijo obstoječega programa lahko dajo podjetja, zbornice ali šole.

Center je zadolžen za pripravo nacionalnega programa, ki skladno z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja vsebuje splošni in posebni del ter priloge: kataloge znanja, katalog praktičnega usposabljanja (za programe srednjega poklicnega izobraževanja) in izpitne kataloge. Za vsak srednješolski program Center na nacionalni ravni pripravi prilogo k spričevalu v slovenskem in angleškem jeziku. Prilogo k diplomi v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije izdajajo višješolske izobraževalne ustanove.

Program sprejme Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na predlog Centra, ki je, skladno z Navodili o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov (Uradni list RS, št. 5/11 in 10/19), formalni predlagatelj programov.

Program postane javno veljaven, ko ga potrdi minister, pristojen za izobraževanje, z objavo predpisa o sprejemu programa v Uradnem listu Republike Slovenije ter objavo vseh elementov oziroma vsebine programa.Shema izobraževalnega sistema

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje