Kontaktni podatki zaposlenih

a b č d g h j k l m n o p r s š u v z ž

Središče za razvoj poklicnega izobraževanja

Helena Žnidarič
Vodenje središča
01 5864 238 helena.znidaric@cpi.si

Predšolska vzgoja, balet; raziskave in evalvacijske študije
01 5864 216 barbara.bauman@cpi.si

Barbara Bauman koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: predšolska vzgoja in balet.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: Vzgoja predšolskega otroka. Načrtuje in izvaja evalvacije ter pripravlja poročila na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.  Sodeluje pri aktivnostih vezanih na spodbujanje inkluzije v poklicnem in strokovnem izobraževanju.


Hortikultura, kmetijstvo in varstvo okolja; vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR)
01 5864 275 ivana.belasic@cpi.si

Ivana Belasić koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo in okoljevarstvo.

Na ravni Centra RS za poklicno izobraževanje koordinira razvoj vsebin in aktivnosti s področja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.


Projekt norveškega finančnega mehanizma KIPSI
01 5864 211 Tadej.Bernik@cpi.si

Tadej Bernik je zaposlen na projektu KIPSI. V okvirju projekta sodeluje pri izvajanju projektnih nalog, koordinaciji dela med projektnimi partnerji ter pripravi poročil, vezanih na projektne aktivnosti. Sodeluje pri oblikovanju in izvajanju različnih promocijskih  dejavnostih, ki jih pripravljamo na CPI.


Zdravstvo in socialna varnost, kemija, farmacija; priprava programov
01 5864 254 metod.cesarek@cpi.si

Mag. Metod Češarek koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: zdravstvo in socialna varnost, kemija in farmacija.

Je član državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za predmeta: Zdravstvena nega in Farmacija.

Na ravni Centra koordinira pripravo novih in prenove ali dopolnitve obstoječih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Živilstvo in veterina; izvajanje izobraževalnih programov
01 5864 213 jelka.cop@cpi.si

Jelka Čop koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: živilstvo in veterina.

Na ravni Centra RS za poklicno izobraževanje koordinira aktivnosti pri uvajanju ključnih kompetenc in izvajanju izobraževalnih programov.


Modernizacija PSI
01 5864 251 anja.dolzan@cpi.si

Anja Dolžan je zaposlena na projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Sodeluje pri raznolikih projektnih aktivnostih. Še posebej pa tam,  kjer se potrebuje raziskovalni pristop, znanje statistike in poznavanje programov za statistične analize.


Kozmetika, velnes, steklarstvo, optika
01 5864 223 mateja.hergan@cpi.si

Mateja Hergan koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: kozmetika, velnes, steklarstvo, optika.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmeta: Kozmetika.


Metalurgija Zaključevanje izobraževanja; praktično usposabljanje z delom; digitalna pismenost
01 5864 212 boris.klancnik@cpi.si

Boris Klančnik koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področju: metalurgija.

Koordinira različne aktivnosti za pripravo ter izvedbo zaključnega izpita in poklicne mature v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter izvaja usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev.

Skrbi za razvoj strokovnih podlag na področju praktičnega usposabljanja z delom (PUD).

Na CPI koordinira razvoj in implementacijo digitalne kompetence za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Raziskave in evalvacijske študije, razvojni projekti
01 5864 245 tina.klaric@cpi.si

mag. Tina Klarič načrtuje in izvaja razvojne projekte in evalvacije ter na osnovi teh pripravlja pregledna poročila. V okviru projekta NOO Modernizacija poklicnega izobraževanja  vodi aktivnost Vajeništvo.


Frizerstvo; karierni razvoj učiteljev
01 5864 208 simona.knavs@cpi.si

Simona Knavs koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področju frizerstva.

Na ravni centra koordinira aktivnosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev.


Gozdarstvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo; odprti in izvedbeni kurikul
01 5864 224 igor.leban@cpi.si

Igor Leban koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: gozdarstvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo.

Na ravni Centra koordinira aktivnosti povezane z odprtim in izvedbenim kurikulom.


Logistika, Promet
01 5864 259 Tanja.Leskovar@cpi.si

Tanja Leskovar koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: logistika in promet. 

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: logistika. 

Sodeluje pri izvajanju Erasmus+ CoVE projekta AgriNext.


Elektrotehnika, mehatronika, računalništvo; standardi opreme
01 5864 247 Stanka.Magister@cpi.si

Mag. Stanka Magister koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo na poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: elektrotehnika, računalništvo in informatika, mehatronika.

Je članica državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za predmete: Elektrotehnika, Mehatronika in Računalništvo.

Na ravni Centra koordinira pripravo standardov opreme za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Raziskave in evalvacijske študije, vajeništvo, razvojni in mednarodni projekti
01 5864 218 darko.mali@cpi.si

Darko Mali deluje na področju raziskovalnega in razvojnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sodeluje pri razvoju vajeniškega modela poklicnega izobraževanja. Koordinira aktivnosti ReferNet za Slovenijo, sodeluje v mreži ECVET ekspertov (CMEPIUS) in ekspertov za vajeništvo (CEDEFOP). Sodeluje tudi v drugih razvojnih in mednarodnih projektih.


Modernizaciji PSI
01 5864 205 marusa.malnaric@cpi.si

Maruša Malnarič  je zaposlena na NOO projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja«, kjer sodeluje pri različnih aktivnosti, predvsem pri digitalni podprtosti učnih mest na področju zdravstva in socialnega varstva ter predšolske vzgoje; pri prenovi izobraževalnih programov ter pri aktivnosti kakovostnega načrtovanja in izvedbe programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni izvajalcev.


Modernizacija PSI
01 5864 219 Velesa.Mrak@cpi.si

Velesa Mrak je zaposlena na projektu »Modernizacija poklicnega  izobraževanja«, kjer sodeluje pri aktivnostih, poveznih s prenovo izobraževalnih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri aktivnostih, ki se izvajajo na področju prenove višješolskih študijskih programov. Odgovorna je tudi za koordinacijo dela z zunanjimi sodelavci na projektu.


Tiskarstvo, mediji in oblikovanje; izobraževanje odraslih
01 5864 204 gabi.pocrvina@cpi.si

Mag. Gabi Ogulin Počrvina koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: tiskarstvo, mediji in oblikovanje.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: Medijska in grafična tehnologija.

Na ravni Centra je vključena v aktivnosti na področju izobraževanja odraslih.


Tekstil in fotografija; odprti kurikul
01 5864 246 tatjana.patafta@cpi.si

Tatjana Patafta koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: tekstil in fotografija.

Na ravni Centra koordinira aktivnosti povezane z odprtim kurikulom.


Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost; podjetnostna kompetenca, finančna pismenost
01 5864 222 jana.ravbar@cpi.si

Mag. Jana Ravbar koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: ekonomske, trgovske in upravno-administrativne dejavnosti.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: Gospodarstvo.

Na ravni Centra koordinira razvoj in implementacijo Podjetnostne kompetence in finančne pismenosti za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju
01 5864 233 tanja.suncic@cpi.si

Tanja Sunčič v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki je financiran v okviru ukrepa 3.5 Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023, sodeluje pri pripravi celostnega  programa ozaveščanja o podnebnih spremembah in ciljih ter trajnostnem razvoju na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Strojništvo, avtoservisna dejavnost in geotehnika
01 5864 215 marija.sibanc@cpi.si

Marija Šibanc koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo na poklicne in strokovne šole, izobraževanja in usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih PSI: strojništvo, avtoservisna dejavnost in geotehnika.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet Strojništvo.


Gastronomija in turizem; učna gradiva
01 5864 210 danusa.skapin@cpi.si

Danuša Škapin koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področju gastronomije in turizma.

Skrbi za področje učnih gradiv za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Je članica Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje.

Na CPI je koordinatorka aktivnosti kulturno-umetnostne vzgoje


Modernizacija PSI
01 5864 243 matej.urbancic@cpi.si

Matej Urbančič je zaposlen na projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja« in je vključen v dejavnosti razvoja višjega šolstva.

Izkušnje in znanje na širšem področju izobraževanja je pridobival na Pedagoški in Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je sodeloval na več domačih in mednarodnih projektih, predvsem pri vodenju projektno-raziskovalnega dela, uporabi tehnologije v izobraževanju in pri nadaljnjem strokovnem usposabljanju učiteljev.


Modernizacija PSI
01 5864 236 andreja.vuk@cpi.si

Andreja Vuk je zaposlena na NOO projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja«, kjer vodi aktivnost promocije projekta in sodeluje pri aktivnosti vajeništvo.


Projekt norveškega finančnega mehanizma KIPSI
01 5864 235 mihaela.zveglic@cpi.si

Mihaela Žveglič skrbi za koordiniranje in organizacijsko vodenje projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI, ki je del Finančnega mehanizma EGP, ter vodi komunikacijo s partnerji. Na ravni Centra koordinira pripravo standardov opreme za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, vzdrževanje Centralnega registra učnih mest – CRUM ter ureja del spletišča CPI, vsebine Središča za razvoj poklicnega izobraževanja.

Prikaži vse
z-library Z-Library project. Free ebooks Library z-lib project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje