Kontaktni podatki zaposlenih

Direktor


v. d. direktorja
01 5864 217 aleksandar.sladojevic@cpi.si

Aleksandar Sladojević je 6. septembra 2023 zasedel funkcijo vršilca dolžnosti direktorja na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI). Ima mnogo izkušenj z vodenjem na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, saj že od leta 2019 deluje na različnih vodilnih položajih znotraj CPI. Pred nastopom mandata v.d. direktorja CPI je bil vodja Središča za mednarodno sodelovanje ter vodja Središča skupne službe in projektna pisarna. Na področju uprave, poslovanja in EU projektov si je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami pridobil ugled priznanega strokovnjaka. Vodil in upravljal je več kot 50 različnih nacionalnih in evropskih projektov. Dobro pozna Evropski socialni sklad (ESS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Erasmus+, Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), Norveški in finančni mehanizem EGP, Sklad za podnebne spremembe in Instrument za pomoč državam v fazi pristopnih poganja z EU (IPA).

Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij


Vodenje središča, poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 228 darja.starkl@cpi.si

Mag. Darja Štarkl je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih živilske, kemijske, papirniške, tekstilne, steklarske,  lesarske tehnologije ter veterine. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Kemijska in proizvodna tehnologija. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov. Ukvarja se z raziskovanjem podpornih informacij o trgu dela, predvsem z različnimi razpoložljivimi bazami, ki so podlaga za pripravo poklicnih standardov ter integracijo trajnostnih vsebin v poklicne standarde in izobraževalne programe.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 206 klement.drofenik@cpi.si

Klement Drofenik je zadolžen za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih dejavnost skladiščenja in cestnih prevozov ter pomorski promet, varovanje oseb in premoženja, farmacija. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključen v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Vojaščina, varovanje. Predava na usposabljanju svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ter usposabljanju kandidatov za pridobitev licence za člana komisije v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov


Projekti Erasmus+: CHAISE, Allview
01 5864 241 vedran.jakacic@cpi.si

Vedran Jakačić je zaposlen na projektih Erasmus+ CHAISE in ALLVIEW. V okviru projektov sodeluje pri izvajanju projektnih nalog, koordinaciji dela med projektnimi partnerji ter pripravi poročil, vezanih na projektne aktivnosti. Sodeluje pri podpori sistema NRP in izvajanju različnih raziskovalnih dejavnostih, ki jih pripravljamo na Centru.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 252 katja.kavnik@cpi.si

Katja Kavnik je vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora in sicer Tehnika, informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov ter se vključuje v razvojno delo na področju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 269 bostjan.kosorok@cpi.si

Boštjan Košorok je zadolžen za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih poslovanja in uprave, strojništva in avtoservisne dejavnosti ter domače in umetnostne obrti. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključen v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Poslovanje in uprava. Predava na usposabljanju svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja
01 5864 253 barbara.kuncic@cpi.si

Barbara Kunčič Krapež je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih gradbeništva in rudarstva ter elektrotehnike, elektronike, energetike ter računalništva in informatike. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Gradbeništvo in rudarstvo. Predava na usposabljanju svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ter usposabljanju kandidatov za pridobitev licence za člana komisije v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. Zadolžena je za načrtovanje spremljave certifikatnega sistema ter razvoj in posodabljanje metodologije za vrednotenje osebne zbirne mape. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov ter vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.


Nacionalno informacijsko središče
01 5864 268 tanja.logar@cpi.si

Tanja Logar na Centru skrbi za Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije (www.nrpslo.org). Nanjo se lahko obrnete tudi v primeru, če ne veste kako pridobiti certifikat NPK, saj je aktivna tudi na področju svetovanja v postopku pridobivanja NPK. V primeru, da potrebujete katere koli statistične podatke o sistemu certificiranja, se bo Tanja potrudila, da jih čim preje pridobite. Izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja in sodelavci pa jo radi pokličejo, ko se kaj zatakne s tehnologijo.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 258 majda.stopar@cpi.si

Majda Stopar je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture in varstva okolja. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo dveh področnih odborov in sicer Kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarska tehnologija in Okolje in okoljske tehnologije. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov. Še posebej se posveča aktivnostim, ki so povezane s trajnostnim razvojem.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 240 vera.suhadolnik@cpi.si

Vera Suhadolnik je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  Sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Vključena je v različne domače in mednarodne projekte. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 270 barbara.velkov@cpi.si

Mag. Barbara Velkov je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih Zdravstvo in socialna varnost, avdiovizualno ustvarjanje ter glasba, ples in uprizoritvene umetnosti, izobraževanje vzgojiteljev in varovanje predšolskih otrok. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo dveh področnih odborov, in sicer Zdravstvo in socialna varnost ter Izobraževanje, umetnost in kultura. Svetuje na področju izvajanja postopkov pridobitve ter razvoja nacionalnih poklicih kvalifikacij v sektorju nevladnih organizacij ter v javnem sektorju, posebej na področju slovenskega znakovnega jezika, integracije migrantov, Romov idr. ranljivih skupin v slovensko družbo (zaposlovanje, usposabljanje). Svetuje tudi na področju definiranja ključnih kompetenc zaposlenih.

Središče za razvoj poklicnega izobraževanja

Helena Žnidarič
Vodenje središča
01 5864 238 helena.znidaric@cpi.si

Predšolska vzgoja, balet; raziskave in evalvacijske študije
01 5864 216 barbara.bauman@cpi.si

Barbara Bauman koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: predšolska vzgoja in balet.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: Vzgoja predšolskega otroka. Načrtuje in izvaja evalvacije ter pripravlja poročila na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.  Sodeluje pri aktivnostih vezanih na spodbujanje inkluzije v poklicnem in strokovnem izobraževanju.


Hortikultura, kmetijstvo in varstvo okolja; vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR)
01 5864 275 ivana.belasic@cpi.si

Ivana Belasić koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo in okoljevarstvo.

Na ravni Centra RS za poklicno izobraževanje koordinira razvoj vsebin in aktivnosti s področja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.


Zdravstvo in socialna varnost, kemija, farmacija; priprava programov
01 5864 254 metod.cesarek@cpi.si

Mag. Metod Češarek koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: zdravstvo in socialna varnost, kemija in farmacija.

Je član državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za predmeta: Zdravstvena nega in Farmacija.

Na ravni Centra koordinira pripravo novih in prenove ali dopolnitve obstoječih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Živilstvo in veterina; izvajanje izobraževalnih programov
01 5864 213 jelka.cop@cpi.si

Jelka Čop koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: živilstvo in veterina.

Na ravni Centra RS za poklicno izobraževanje koordinira aktivnosti pri uvajanju ključnih kompetenc in izvajanju izobraževalnih programov.


Modernizacija PSI
01 5864 251 anja.dolzan@cpi.si

Anja Dolžan je zaposlena na projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Sodeluje pri raznolikih projektnih aktivnostih. Še posebej pa tam,  kjer se potrebuje raziskovalni pristop, znanje statistike in poznavanje programov za statistične analize.


Kozmetika, velnes, steklarstvo, optika
01 5864 223 mateja.hergan@cpi.si

Mateja Hergan koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: kozmetika, velnes, steklarstvo, optika.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmeta: Kozmetika.


Metalurgija Zaključevanje izobraževanja; praktično usposabljanje z delom; digitalna pismenost
01 5864 212 boris.klancnik@cpi.si

Boris Klančnik koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področju: metalurgija.

Koordinira različne aktivnosti za pripravo ter izvedbo zaključnega izpita in poklicne mature v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter izvaja usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev.

Skrbi za razvoj strokovnih podlag na področju praktičnega usposabljanja z delom (PUD).

Na CPI koordinira razvoj in implementacijo digitalne kompetence za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Raziskave in evalvacijske študije, razvojni projekti
01 5864 245 tina.klaric@cpi.si

mag. Tina Klarič načrtuje in izvaja razvojne projekte in evalvacije ter na osnovi teh pripravlja pregledna poročila. V okviru projekta NOO Modernizacija poklicnega izobraževanja  vodi aktivnost Vajeništvo.


Frizerstvo; karierni razvoj učiteljev
01 5864 208 simona.knavs@cpi.si

Simona Knavs koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področju frizerstva.

Na ravni centra koordinira aktivnosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev.


Gozdarstvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo; odprti in izvedbeni kurikul
01 5864 224 igor.leban@cpi.si

Igor Leban koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: gozdarstvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo.

Na ravni Centra koordinira aktivnosti povezane z odprtim in izvedbenim kurikulom.


Logistika, Promet
01 5864 259 Tanja.Leskovar@cpi.si

Tanja Leskovar koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: logistika in promet. 

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: logistika. 

Sodeluje pri izvajanju Erasmus+ CoVE projekta AgriNext.


Elektrotehnika, mehatronika, računalništvo; standardi opreme
01 5864 247 Stanka.Magister@cpi.si

Mag. Stanka Magister koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo na poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: elektrotehnika, računalništvo in informatika, mehatronika.

Je članica državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za predmete: Elektrotehnika, Mehatronika in Računalništvo.

Na ravni Centra koordinira pripravo standardov opreme za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Raziskave in evalvacijske študije, vajeništvo, razvojni in mednarodni projekti
01 5864 218 darko.mali@cpi.si

Darko Mali deluje na področju raziskovalnega in razvojnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sodeluje pri razvoju vajeniškega modela poklicnega izobraževanja. Koordinira aktivnosti ReferNet za Slovenijo, sodeluje v mreži ECVET ekspertov (CMEPIUS) in ekspertov za vajeništvo (CEDEFOP). Sodeluje tudi v drugih razvojnih in mednarodnih projektih.


Modernizaciji PSI
01 5864 205 marusa.malnaric@cpi.si

Maruša Malnarič  je zaposlena na NOO projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja«, kjer sodeluje pri različnih aktivnosti, predvsem pri digitalni podprtosti učnih mest na področju zdravstva in socialnega varstva ter predšolske vzgoje; pri prenovi izobraževalnih programov ter pri aktivnosti kakovostnega načrtovanja in izvedbe programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni izvajalcev.


Modernizacija PSI
01 5864 219 Velesa.Mrak@cpi.si

Velesa Mrak je zaposlena na projektu »Modernizacija poklicnega  izobraževanja«, kjer sodeluje pri aktivnostih, poveznih s prenovo izobraževalnih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri aktivnostih, ki se izvajajo na področju prenove višješolskih študijskih programov. Odgovorna je tudi za koordinacijo dela z zunanjimi sodelavci na projektu.


Tiskarstvo, mediji in oblikovanje; izobraževanje odraslih
01 5864 204 gabi.pocrvina@cpi.si

Mag. Gabi Ogulin Počrvina koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: tiskarstvo, mediji in oblikovanje.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: Medijska in grafična tehnologija.

Na ravni Centra je vključena v aktivnosti na področju izobraževanja odraslih.


Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost; podjetnostna kompetenca, finančna pismenost
01 5864 222 jana.ravbar@cpi.si

Mag. Jana Ravbar koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih: ekonomske, trgovske in upravno-administrativne dejavnosti.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet: Gospodarstvo.

Na ravni Centra koordinira razvoj in implementacijo Podjetnostne kompetence in finančne pismenosti za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Strojništvo, avtoservisna dejavnost in geotehnika
01 5864 215 marija.sibanc@cpi.si

Marija Šibanc koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo na poklicne in strokovne šole, izobraževanja in usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področjih PSI: strojništvo, avtoservisna dejavnost in geotehnika.

Je članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za predmet Strojništvo.


Gastronomija in turizem; učna gradiva
01 5864 210 danusa.skapin@cpi.si

Danuša Škapin koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v poklicne in strokovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv ter druge aktivnosti na področju gastronomije in turizma.

Skrbi za področje učnih gradiv za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Je članica Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje.

Na CPI je koordinatorka aktivnosti kulturno-umetnostne vzgoje


Modernizacija PSI
01 5864 243 matej.urbancic@cpi.si

Matej Urbančič je zaposlen na projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja« in je vključen v dejavnosti razvoja višjega šolstva.

Izkušnje in znanje na širšem področju izobraževanja je pridobival na Pedagoški in Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je sodeloval na več domačih in mednarodnih projektih, predvsem pri vodenju projektno-raziskovalnega dela, uporabi tehnologije v izobraževanju in pri nadaljnjem strokovnem usposabljanju učiteljev.


Modernizacija PSI
01 5864 236 andreja.vuk@cpi.si

Andreja Vuk je zaposlena na NOO projektu »Modernizacija poklicnega izobraževanja«, kjer vodi aktivnost promocije projekta in sodeluje pri aktivnosti vajeništvo.

Središče za mednarodno sodelovanje


Vodja Središča za mednarodno sodelovanje
01 5864 225 aleksandar.sladojevic@cpi.si

Aleksandar je vodja Središča za mednarodno sodelovanje. Na CPI je zaposlen že 14 let in zelo dobro pozna delovanje organizacije. Mnogo let je dejaven v mednarodnem prostoru, kjer je pridobil bogate izkušnje s področja mednarodnega sodelovanja. Številni uspešno izvedeni projekti, študijski obiski in izmenjave so dokaz, da je Aleksandar strokovnjak na področju vodenja mednarodnih projektov. Je član delovnih skupin na nacionalni in mednarodni ravni. V preteklosti je sodeloval kot ekspert v mednarodnih projektih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Spodbujanje odličnosti PSI, koordinatorka Središča za mednarodno sodelovanje
01 5864 231 sara.gosnak@cpi.si

Sara je zaposlena na NOO projektu “Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju” in opravlja vlogo Tehnične delegatke WorldSkills Slovenia. Od 2013 skrbi za izvajanje nacionalnih tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade strokovnjake SloveniaSkills ter organizacijo udeležbe slovenske ekipe na prestižnem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills. Hkrati tudi razvija različna orodja in aktivnosti za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja kot so igralne karte o poklicih, priročniki, nastopi na sejmih, oglaševanje in drugo.


Zagotavljanje kakovosti
01 5864 226 sasa.grasic@cpi.si

Saša Grašič na CPI-ju skrbi za področje kakovosti. Kot vodja nacionalne referenčne točke za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja je članica evropske mreže za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mreže EQAVET. Naloga mreže EQAVET je razvoj skupnega evropskega okvira kakovosti ter njegova implementacija v nacionalni prostor. Je tudi članica nacionalne medinstitucionalne programske skupine za razvoj in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti vzgoje in izobraževanja. V odnosu do poklicno-strokovnih šol je bila v preteklosti dejavna predvsem na področju implementacije prenovljenih izobraževalnih programov, načrtovanja in izvajanja izvedbenega kurikula na ravni šole ter snovanja in koordiniranja usposabljanja učiteljev. V sedanjosti jo lahko srečujete v svetovalni in predavateljski vlogi pri vzpostavitvi in razvoju modela kakovosti na ravni šole. Enkrat letno vsebinsko pripravi in koordinira konferenco o kakovosti, kjer izmenjujemo izkušnje in primere dobre prakse s področja ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti med izvajalci poklicno-strokovnega izobraževanja različnih evropskih držav.


Nacionalna točka SOK-EOK
01 5864 234 nejc.jensterle@cpi.si

Nejčeva glavna naloga je skrb za register in spletno stran Slovenskega ogrodja kvalifikacij (www.nok.si). Skrbi tudi za povezovanje evropske klasifikacije spretnosti in kompetenc ESCO s kvalifikacijami iz registra SOK. Uporabnikom pomaga pri zadregah z urejevalnikom in aplikacijami Europass.

Simona Kuder
Nacionalna točka SOK-EOK
01 5864 279 simona.kuder@cpi.si

Spodbujanje odličnosti PSI
01 5864 260 petra.miklauzic@cpi.si

Petra je zaposlena na NOO projektu “Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju” in opravlja vlogo promotorke in komunikatorke WorldSkills Slovenia. Skrbi tudi za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja na splošno.


Nacionalna točka EUROPASS
01 5864 227 spela.pogacnik@cpi.si

Špela sliši na vse, kar se začne z Europass. Svetuje uporabnikom, pripravlja dogodke in gradiva, ureja spletne strani in skrbi za nemoteno izdajo vseh Europass potrdil preko aplikacij. Kot predstavnica v svetovalni skupini Evropske komisije in kot nacionalna koordinatorka sodeluje pri razvoju možnosti za področje transparentnosti znanj in kompetenc.

Lidija Stermecki
Zagotavljanje kakovosti
01 5864 262 lidija.stermecki@cpi.si

Nacionalna točka REFERNET
01 5864 207 meta.slander@cpi.si

Metka pripravlja poročila na aktualne teme o stanju, razvoju in strategijah poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji in Evropi. Za nas povzema vsebine, ki jih zbira osrednja evropska ustanova za razvoj poklicnega izobraževanja CEDEFOP. Bralci teh vsebin so zlasti raziskovalci, ravnatelji in pedagoško-andragoška strokovna javnost.


Spodbujanje odličnosti PSI
01 5864 255 valter.urh@cpi.si

Valter je zaposlen na NOO projektu “Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju” in opravlja vlogo Asistenta tehničnega delegata WorldSkills Slovenija. Skrbi za izvajanje predtekmovanj ter nacionalnih tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade strokovnjake SloveniaSkills ter organizacijo udeležbe slovenske ekipe na prestižnem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills. Hkrati tudi razvija različna orodja in aktivnosti za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja kot spletna stran Mojaizbira.si, nastopi na sejmih, oglaševanje in drugo.

Središče skupne službe in projektna pisarna

Aleksandar Sladojević
Vodja Središča skupne službe in projektna pisarna
01 5864 217 aleksandar.sladojevic@cpi.si

Projektna pisarna
01 5864 261 marjana.andrejcic@cpi.si

Marjana Andrejčič je na Centru zaposlena v projektni pisarni kot področna referentka v okviru projekta NOO »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Po navodilih za izvajanje različnih operacij skrbi za urejeno projektno dokumentacijo. Marjana pripravlja pogodbe zunanjim sodelavcem, vodi evidence, zbira in ureja projektno dokumentacijo ter sodeluje pri pripravi in oddaji poročil o izvajanju projekta. S strani CPI skrbi za evidenco usposabljanj pedagoških delavcev KATIS, ki jo sicer vodi MVI.


Projektna pisarna
01 5864 239 majda.gartner@cpi.si

Majda koordinira in v sodelovanju z direktorjem vodi delo projektne pisarne. Ukvarja se z managementom različnih projektov in pogosto sodeluje pri pripravi investicijskih dokumentov za le te. Ureja del spletišča CPI, ki je namenjen projektni dejavnosti in je urednica eNovičnika CPI. Trenutno finančno vodi projekte v okviru ukrepov politik, ki naslavljajo podnebne spremembe, projekta nacionalnih referenčnih točk NCP/Europass in Refernet. Kot članica razširjenega kolegija direktorja sodeluje pri pripravi Letnega delovnega načrta in letnega Poslovnega poročila CPI. Vključuje se tudi v druge aktivnosti zavoda, predvsem v projekte na področju podjetništva in ekonomije.


Kadrovska služba
01 5864 229 maja.gubensek@cpi.si

Na Majo se lahko obrnete z vprašanji s področij zaposlovanja. Sodeluje tudi pri pripravi kadrovskih načrtov, skrbi za pravilno uporabo delovno-pravne zakonodaje, izvedbo postopkov javnega naročanja, promocijo zdravja na delovnem mestu ter varstvo pri delu.


IKT sistemska podpora
01 5864 267 damjan.hajsek@cpi.si

Damjan je oseba, ki omogoča, da lahko nemoteno opravljamo svoje delo na računalnikih. Skrbi, da imamo vzpostavljeno mrežo, na kateri lahko podatke izmenjujemo in arhiviramo. Če utegne, nam pomaga tudi pri uporabniških zadregah.


Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 263 suzana.kuraja@cpi.si

Suzana poskrbi za administrativno podporo Središču za razvoj poklicnih standardov in vodstva. Pomaga tudi pri organizaciji internih sestankov in elektronskem arhiviranju.


Projektna pisarna
01 5864 203 sara.jensterle@cpi.si

Sara Menaše Jensterle je zadolžena za finančno vodenje projekta NOO »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Znotraj svojih nalog skrbi za redno komunikacijo in usklajevanje projektne dokumentacije s financerji ter pripravlja in oddaja poročila o izvajanju projekta.

Tina Mrzel
Računovodstvo
01 5864 242 tina.mrzel@cpi.si

Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 217 vida.navse@cpi.si

Vida je administrativna podpora direktorju zavoda in vodjem oddelkov. Je tudi prva oseba za stike z javnostmi in socialnimi partnerji. Z njo se boste srečali, če načrtujete sestanek z našim direktorjem.


Računovodstvo
01 5864 230 diana.rus@cpi.si

Diana skrbi za izvedbo finančno-računovodskega poslovanja: pripravlja računovodske predračune, obračune, računovodsko nadziranje, analiziranje in informiranje. Če poslujete z nami, se lahko nanjo obrnete glede morebitnih računovodskih dilem.


Projektna pisarna
01 5864 265 jure.suligoj@cpi.si

Njegova skrb so Erasmus+ projekti. Se pravi od prijave, iskanja partnerjev, pregledovanja in usklajevanja prijavnih dokumentov do same izvedbe, monitoringa in poročanja. Tekom dela na CPI-ju je bil koordinator že več kot 50 projektom (Leonardo da Vinci, Interreg in Erasmus+)


Tajništvo, sprejemna pisarna
01 5864 201 tanja.vidmar@cpi.si

Tanja je prvi kontakt za vse, ki nas kličejo po telefonu: vaše vprašanje bo naslovila na pravo osebo. Tanja vestno skrbi tudi za vso vhodno in odhodno pošto, vključno z računi, ureja potne naloge, pripravlja naročilnice in vodi registracijo zaposlenih.


Skupne službe
01 5864 232 judita.zaversnik@cpi.si

Judita Zaveršnik je na Centru zaposlena  kot področna referentka za vzdrževanje stavbe in nabavo. Koordinira izvajanje storitev zunanjih izvajalcev pri vzdrževanju stavbe in službenih vozil, da so le ta dobro vzdrževana ter varna za vse zaposlene. Komunicira z različnimi dobavitelji in s skrbnostjo dobrega gospodarja izvaja nabavo blaga in storitev.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje