Kontaktni podatki zaposlenih

a b č d f g h j k l m n o p r s š t u v z ž

Direktor


Direktor
01 5864 217 janez.damjan@cpi.si

Janez Damjan je nastopil štiriletni mandat vodenja zavoda 6. septembra 2019. Izkušnje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je pridobival kot učitelj na dveh srednjih strokovnih šolah v Ljubljani, kot direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled ter kot sodelavec Centra RS za poklicno in strokovno izobraževanje na projektih razvoja podjetniških kompetenc. Dvajset let je deloval kot visokošolski predavatelj na področju trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter na drugih domačih in tujih visokošolskih zavodih. Zaposlen je bil tudi v gospodarstvu in deloval kot svetovalec in podjetnik. Bibliografija

Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij


Vodenje središča, Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja
01 5864 253 barbara.kuncic@cpi.si

Barbara Kunčič Krapež je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih gradbeništva in rudarstva ter elektrotehnike, elektronike, energetike ter računalništva in informatike. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Gradbeništvo in rudarstvo. Predava na usposabljanju svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ter usposabljanju kandidatov za pridobitev licence za člana komisije v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. Zadolžena je za načrtovanje spremljave certifikatnega sistema ter razvoj in posodabljanje metodologije za vrednotenje osebne zbirne mape. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov ter vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 206 klement.drofenik@cpi.si

Klement Drofenik je zadolžen za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih dejavnost skladiščenja in cestnih prevozov ter pomorski promet, varovanje oseb in premoženja, farmacija. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključen v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Vojaščina, varovanje. Predava na usposabljanju svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ter usposabljanju kandidatov za pridobitev licence za člana komisije v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov


Projekt Erasmus +
01 5864 241 vedran.jakacic@cpi.si

Vedran Jakačić je zaposlen na projektih Erasmus+ CHAISE, ALLVIEW, RURAL HERITAGE. V okvirju projekta sodeluje pri izvajanju projektnih nalog, koordinaciji dela med projektnimi partnerji ter pripravi poročil, vezanih na projektne aktivnosti. Sodeluje pri oblikovanju in izvajanju različnih raziskovalnih dejavnostih, ki jih pripravljamo na Centru.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 269 bostjan.kosorok@cpi.si

Boštjan Košorok je zadolžen za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih poslovanja in uprave, strojništva in avtoservisne dejavnosti ter domače in umetnostne obrti. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključen v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Poslovanje in uprava. Predava na usposabljanju svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 279 simona.kuder@cpi.si

Simona Kuder je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih gostinstvo, hotelirstvo in turizem in šport, ter kozmetika, frizerstvo in velnes. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo dveh področnih odborov in sicer Izobraževanje, umetnost, kultura in Storitve. Predava na usposabljanju svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ter usposabljanju kandidatov za pridobitev licence za člana komisije v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov


Nacionalno informacijsko središče
01 5864 268 tanja.logar@cpi.si

Tanja Logar na Centru skrbi za Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije (www.nrpslo.org). Nanjo se lahko obrnete tudi v primeru, če ne veste kako pridobiti certifikat NPK, saj je aktivna tudi na področju svetovanja v postopku pridobivanja NPK. V primeru, da potrebujete katere koli statistične podatke o sistemu certificiranja, se bo Tanja potrudila, da jih čim preje pridobite. Izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja in sodelavci pa jo radi pokličejo, ko se kaj zatakne s tehnologijo.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 258 majda.stopar@cpi.si

Majda Stopar je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture in varstva okolja. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo dveh področnih odborov in sicer Kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarska tehnologija in Okolje in okoljske tehnologije. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov. Še posebej se posveča aktivnostim, ki so povezane s trajnostnim razvojem.


Projekt ESS MDDSZ
01 5864 240 vera.suhadolnik@cpi.si

Vera Suhadolnik je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih elektrotehnike, elektronike, energetike ter računalništva in informatike. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora in sicer Tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 228 darja.starkl@cpi.si

Mag. Darja Štarkl je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih živilske, kemijske in proizvodne tehnologije in modnega oblikovanja, oblikovanja prostora in predmetov, lesarske tehnologije ter veterine,. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Kemijska in proizvodna tehnologija. Svetuje na področju postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in izvajalce postopkov. Ukvarja se z raziskovanjem podpornih informacij o trgu dela, predvsem z različnimi razpoložljivimi bazami, ki so podlaga za pripravo poklicnih standardov. Kot članica strokovne skupine za posodobitev Standardne klasifikacije poklicev na SURS-u sodeluje pri posodabljanju podatkov o poklicih na slovenskem trgu dela.


Poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije
01 5864 270 barbara.velkov@cpi.si

Mag. Barbara Velkov je zadolžena za pripravo in razvoj poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področjih Zdravstvo in socialna varnost, avdiovizualno ustvarjanje ter glasba, ples in uprizoritvene umetnosti, izobraževanje vzgojiteljev in varovanje predšolskih otrok. Na istih strokovnih področjih sodeluje pri razvoju programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter pri pripravi dodatnih kvalifikacij. Ravno tako je v okviru stroke vključena v različne domače in mednarodne projekte. Koordinira delo področnega odbora Zdravstvo in socialna varnost. Svetuje na področju izvajanja postopkov pridobitve ter razvoja nacionalnih poklicih kvalifikacij v sektorju nevladnih organizacij ter v javnem sektorju, posebej na področju slovenskega znakovnega jezika, integracije migrantov, Romov idr. ranljivih skupin v slovensko družbo (zaposlovanje, usposabljanje). Svetuje tudi na področju definiranja ključnih kompetenc zaposlenih.

Središče za razvoj poklicnega izobraževanja

Helena Žnidarič
Vodenje središča
01 5864 238 helena.znidaric@cpi.si

Spremljanje uvajanja izobraževalnih programov
01 5864 216 barbara.bauman@cpi.si

Barbara Bauman na Centru deluje kot svetovalka za strokovno področje Predšolska vzgoja. Izvaja spremljanje in evalvacije različnih vidikov in elementov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Njen interes predstavlja tudi področje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja.


Hortikultura, kmetijstvo, varstvo okolja
01 5864 275 ivana.belasic@cpi.si

Ivana Belasić je zadolžena za razvoj izobraževalnih programov, implementacijo kurikula in svetovanje na področju kmetijstva, hortikulture, naravovarstva in varstva okolja.

Tadej Bernik
Projekt norveškega finančnega mehanizma
01 5864 211 Tadej.Bernik@cpi.si

Zdravstvo in socialna varnost, kozmetika in velnes, logistika in transport ter varnost države, ljudi in premoženja
01 5864 254 metod.cesarek@cpi.si

Metod Češarek koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih: Zdravstvo in socialna varnost, kozmetika in velnes, logistika in transport ter varnost države, ljudi in premoženja. Pomemben del implementacije kurikula so usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv. Je član Državne predmetne komisije za poklicno maturo za logistiko, kozmetiko in zdravstveno nego.


Živilstvo in veterina, koordinacija Mape učnih dosežkov
01 5864 213 jelka.cop@cpi.si

Jelka Čop na Centru RS za poklicno izobraževanje vodi pripravo izobraževalnih programov, njihovo vpeljevanje v prakso in svetovanje na področjih živilstva in veterine. Pripravlja usposabljanja učiteljev ter sodeluje pri razvoju učnih gradiv. Koordinira projekte, ki so namenjeni izboljševanju izvajanja izobraževalnih programov na področju individualizacije, izvajanju učnih situacij ipd.


Projekt PIN PIU
01 5864 223 mateja.hergan@cpi.si

Mateja skrbi za pripravo novih javno veljavnih programov poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja  (projekt PINPIU). Če vas zanimajo te možnosti ali pa morda razmišljate o pripravi novega programa, je Mateja pravi naslov


Zaključevanje izobraževanja, praktično izobraževanje in PUD, frizerstvo
01 5864 212 boris.klancnik@cpi.si

Boris Klančnik izvaja različne aktivnosti za pripravo ter izvedbo zaključnega izpita in poklicne mature v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Zadolžen je za razvoj izobraževalnih programov in svetovanje pri načrtovanju izvedbenega kurikula šolam na področju frizerstva. Skrbi za razvoj strokovnih podlag v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom in enkrat letno organizira nacionalni posvet organizatorjev in mentorjev PUD. Na CPI koordinira delo svetovalcev za kurikul ter vzpodbuja uporabo digitalnih znanj in IKT orodij.


Raziskave in evalvacijske študije, razvojni projekti
01 5864 245 tina.klaric@cpi.si

Tina Klarič deluje na področju raziskovalnega in razvojnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Vodi in izvaja evalvacije na različnih področjih. V okviru razvojnega dela koordinira ESS projekt Prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja 2016 – 2021 – aktivnost »Vajeništvo«. Veliko se ukvarja z vidiki povezovanja izobraževanja v šolah in usposabljanja v podjetjih.


Projekt norveškega finančnega mehanizma
01 5864 208 simona.knavs@cpi.si

Simona Knavs, univ. dipl. pedagoginja in prof. teologije je od leta 2008 na CPI sodelovala na različnih razvojnih področjih kot so: zagotavljanje kakovosti, kolegialno presojanje, mednarodno sodelovanje, projektno delo, usposabljanje strokovnih delavcev, evalvacije v PSI, preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, vajeništvo, individualizacija, formativno spremljanje ter razvoj in priprava programov nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Gozdarstvo, lesarstvo, gradbeništvo in geodezija
01 5864 224 igor.leban@cpi.si

Igor Leban koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih lesarstvo, gozdarstvo, gradbeništvo in geodezija. Pomemben del implementacije kurikula so tudi usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv.

Tanja Leskovar
Agrinext
Tanja.Leskovar@cpi.si
mag. Stanka Magister
Elektrotehnika
01 5864 247 Stanka.Magister@cpi.si

Elektrotehnika, mehatronika, računalništvo, koordinacija dela študijskih skupin
01 5864 209 davorin.majkus@cpi.si

Davorin Majkus na Centru koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih: elektrotehnika, računalništvo in informatika ter mehatronika. Sestavni del implementacije kurikula so usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv na omenjenih strokovnih področjih. Na ravni Centra koordinira delo v študijskih skupinah. Član je državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za predmete Elektrotehnika, Mehatronika in Računalništvo. Je član strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo (RINOS). Vključen je v različne domače in mednarodne projekte.


Raziskave in evalvacijske študije, vajeništvo, razvojni projekti, mednarodni projekti
01 5864 218 darko.mali@cpi.si

Darko Mali deluje na področju raziskovalnega in razvojnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sodeluje pri razvoju vajeniškega modela poklicnega izobraževanja. Koordinira aktivnosti ReferNet za Slovenijo, sodeluje v mreži ECVET ekpertov (CMEPIUS) in ekspertov za vajeništvo (CEDEFOP). Sodeluje tudi v drugih razvojnih in mednarodnjih projektih.

Anita Novak
Podnebne vsebine v vzgoji in izobraževanju
01 5864 266 anita.novak@cpi.si

Tekstil, usnjarstvo, oblikovanje in fotografija, koordinacija gradiv za SSPSI
01 5864 246 tatjana.patafta@cpi.si

Tatjana Patafta koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih tekstila, oblikovanja in fotografije. Pomemben del implementacije kurikula so tudi usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv.

mag. Jana Ravbar
Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost, podjetnost in samoiniciativnost
01 5864 222 jana.ravbar@cpi.si
Tanja Sunčič
Podnebne vsebine v vzgoji in izobraževanju
01 5864 233 tanja.suncic@cpi.si

Strojništvo, metalurgija, avtoservisna dejavnost in geotehnika
01 5864 215 marija.sibanc@cpi.si

Marija Šibanc na Centru koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih: strojništvo, metalurgija, avtoservisna dejavnost in geotehnika (SMAG). Pomemben del implementacije kurikula so usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv. Marija Šibanc je članica Državne predmetne komisije za poklicno maturo za strojništvo.


Učna-didaktična gradiva in publicistična dejavnost
01 5864 210 danusa.skapin@cpi.si

Danuša Škapin na CPI skrbi za področje učnih gradiv za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Svetuje in pomaga vam pri pripravi novih učnih gradiv. Pokličete jo lahko za informacije o potrjevanju učbenikov, saj je članica Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje. Od leta 2020 je tudi svetovalka za programsko področje gastronomije in turizma.


Kemija, farmacija, papirništvo, tiskarstvo, mediji, steklarstvo in optika
01 5864 214 alenka.turicnik@cpi.si

dr. Alenka Turičnik je na Centru zadolžena za razvoj kurikula ter njegovo vsestransko implementacijo v srednje in višje strokovne šole na naslednjih področjih: kemija, farmacija, papirništvo, tiskarstvo, mediji, steklarstvo in optika. Posebej pomemben del implementacije kurikula predstavljata zanjo usposabljanje učiteljev ter razvoj učnih gradiv. dr. Alenka Turičnik je članica Državne predmetne komisije za poklicno maturo za farmacijo. Poleg omenjenih področij se dr. Alenka Turičnik zavzema tudi za izboljšanje obravnave dijakov poklicnih in strokovnih šol iz ranljivih skupin

Mihaela Žveglič
Projekt norveškega finančnega mehanizma
01 5864 235 mihaela.zveglic@cpi.si

Središče za mednarodno sodelovanje

Urška Marentič
Vodja Središča za mednarodno sodelovanje
01 5864 249 urska.marentic@cpi.si

Projekti ESS MIZŠ
01 5864 231 sara.gosnak@cpi.si

Sara Gošnak je zaposlena na projektu Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2016-2020 in opravlja vlogo Tehnične delegatke WorldSkills Slovenia. Od 2013 skrbi za izvajanje nacionalnih tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade strokovnjake SloveniaSkills ter organizacijo udeležbe slovenske ekipe na prestižnem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills. Hkrati tudi razvija različna orodja in aktivnosti za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja kot so igralne karte o poklicih, nastopi na sejmih, oglaševanje in drugo.


Zagotavljanje kakovosti
01 5864 226 sasa.grasic@cpi.si

Saša Grašič na CPI-ju skrbi za področje kakovosti. Kot vodja nacionalne referenčne točke za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja je članica evropske mreže za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mreže EQAVET. Naloga mreže EQAVET je razvoj skupnega evropskega okvira kakovosti ter njegova implementacija v nacionalni prostor. Je tudi članica nacionalne medinstitucionalne programske skupine za razvoj in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti vzgoje in izobraževanja. V odnosu do poklicno-strokovnih šol je bila v preteklosti dejavna predvsem na področju implementacije prenovljenih izobraževalnih programov, načrtovanja in izvajanja izvedbenega kurikula na ravni šole ter snovanja in koordiniranja usposabljanja učiteljev. V sedanjosti jo lahko srečujete v svetovalni in predavateljski vlogi pri vzpostavitvi in razvoju modela kakovosti na ravni šole. Enkrat letno vsebinsko pripravi in koordinira konferenco o kakovosti, kjer izmenjujemo izkušnje in primere dobre prakse s področja ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti med izvajalci poklicno-strokovnega izobraževanja različnih evropskih držav.


Nacionalna točka SOK-EOK
01 5864 234 nejc.jensterle@cpi.si

Nejčeva glavna naloga je skrb za register in spletno stran Slovenskega ogrodja kvalifikacij (www.nok.si). Skrbi tudi za povezovanje evropske klasifikacije spretnosti in kompetenc ESCO s kvalifikacijami iz registra SOK. Uporabnikom pomaga pri zadregah z urejevalnikom in aplikacijami Europass.

Katja Kavnik
Projekt EQAVET
01 5864 252 katja.kavnik@cpi.si

Nacionalna točka SOK-EOK
01 5864 244 nika.mustar@cpi.si

Nika skrbi za uveljavljanje in promocijo Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) v širši in strokovni javnosti ter aktivno sodeluje v mreži evropskih točk EOK ter drugih mednarodnih projektih na tem področju. Pomaga pri nadaljnjem razvoju ogrodja SOK, delovanju Strokovne komisije za pripravo novih dodatnih kvalifikacij, bdi nad potekom postopkov umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK ter svetuje delodajalcem.

mag. Gabi Ogulin Počrvina
Projekt EQAVET
01 5864 204 gabi.pocrvina@cpi.si

Nacionalna točka EUROPASS
01 5864 227 spela.pogacnik@cpi.si

Špela sliši na vse, kar se začne z Europass. Svetuje uporabnikom, pripravlja dogodke in gradiva, ureja spletne strani in skrbi za nemoteno izdajo vseh Europass potrdil preko aplikacij. Kot predstavnica v svetovalni skupini Evropske komisije in kot nacionalna koordinatorka sodeluje pri razvoju možnosti za področje transparentnosti znanj in kompetenc.


Nacionalna točka REFERNET
01 5864 207 meta.slander@cpi.si

Metka pripravlja poročila na aktualne teme o stanju, razvoju in strategijah poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji in Evropi. Za nas povzema vsebine, ki jih zbira osrednja evropska ustanova za razvoj poklicnega izobraževanja CEDEFOP. Bralci teh vsebin so zlasti raziskovalci, ravnatelji in pedagoško-andragoška strokovna javnost.


Projekti ESS MIZŠ
01 5864 255 valter.urh@cpi.si

Valter Urh je zaposlen na projektu Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2021-2022 in opravlja vlogo Asistenta tehničnega delegata WorldSkills Slovenija. Skrbi za izvajanje predtekmovanj ter nacionalnih tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade strokovnjake SloveniaSkills ter organizacijo udeležbe slovenske ekipe na prestižnem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills. Hkrati tudi razvija različna orodja in aktivnosti za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja kot spletna stran Mojaizbira.si, nastopi na sejmih, oglaševanje in drugo.


Nacionalna točka SOK-EOK
01 5864 236 andreja.vuk@cpi.si

Andreja Vuk na Centru dela kot višja svetovalka področja III v sklopu projekta ESS MDDSZ »Dvig kakovosti sistema neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«. Poleg izvajanja projektnih aktivnosti je znotraj koordinacijske točke SOK-EOK (www.nok.si) zadolžena za pripravo in oblikovanje strokovnih gradiv ter promocijskih publikacij, promocijo slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) ter komunikacijo z laično in s strokovno javnostjo s svojega področja delovanja.

Središče skupne službe in projektna pisarna


Vodja Središča skupne službe in projektna pisarna
01 5864 225 aleksandar.sladojevic@cpi.si

Aleksandar Sladojević je na Centru RS za poklicno izobraževanje zaposlen od leta 2009, trenutno je vodja središča Skupne službe in projektna pisarna. Poleg vodenja in koordinacije dela v središču je zelo aktiven tudi na drugih področjih dela CPI in sodeluje v različnih delovnih skupinah. Veliko se ukvarja z managementom projektov in na njega se lahko poleg drugih zadev obrnete tudi z zanimivimi predlogi za nova projektna sodelovanja.


Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 263 marjana.andrejcic@cpi.si

Marjana poskrbi za administrativno podporo Središču za razvoj poklicnih kvalifikacij ter za podporo vodjem oddelkov. Pomaga nam tudi pri organizaciji internih sestankov in elektronskem arhiviranju.

Anja Dolžan
Modernizacija PSI
01 5864 219 anja.dolzan@cpi.si

Projektna pisarna
01 5864 203 vesna.fabjan@cpi.si

Vesna Fabjan je na Centru zaposlena v projektni pisarni kot področna referentka v okviru projekta »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Po navodilih za izvajanje operacij evropske kohezijske politike skrbi za urejeno projektno dokumentacijo. Vesna pripravlja pogodbe zunanjim sodelavcem, vodi evidence, zbira in ureja projektno dokumentacijo ter sodeluje pri pripravi in oddaji poročil o izvajanju projekta.


Projektna pisarna
01 5864 239 majda.gartner@cpi.si

Majda Gartner skrbi za finančno vodenje projekta ESS MDDSZ – Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj ter projekta ESS MIZŠ Promocija poklicnega izobraževanja 2021 – 2022. V letih 2017 – 2021 je bila del tima CPI, ki skrbi za področje kakovosti poklicno-strokovnega izobraževanja. V okviru projektov Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET v letih 2017 – 2019 in 2019 – 2021 je koordinirala, vodila in poročala o izvedbi projektnih aktivnosti. Predavala je na temo vzpostavitve in razvoja modela kakovosti na ravni šole ter na usposabljanjih za presojevalce. Šolam in kolegom – presojevalcem je svetovala v fazi priprave na kolegialno presojo ter nadzirala same izvedbe kolegialnih presoj. Vključena je bila v mednarodni tim pri prenovi priročnika za izvajanje mednarodne kolegialne presoje, ki poleg postopka samega opredeljuje tudi kriterije in kazalnike na različnih področjih presoje. Je članica delovne skupine pri pripravi Nacionalnega poročila o kakovosti PSI 2021. Vključuje se v druge projekte zavoda, predvsem na področju podjetništva in ekonomije.


Kadrovska služba
01 5864 229 maja.gubensek@cpi.si

Na Majo se lahko obrnete z vprašanji s področij zaposlovanja. Sodeluje tudi pri pripravi kadrovskih načrtov, skrbi za pravilno uporabo delovno-pravne zakonodaje, izvedbo postopkov javnega naročanja, promocijo zdravja na delovnem mestu ter varstvo pri delu.

Tjaša Gulje
Modernizacija PSI
01 5864 248 tjasa.gulje@cpi.si

IKT sistemska podpora
01 5864 267 damjan.hajsek@cpi.si

Damjan je oseba, ki omogoča, da lahko nemoteno opravljamo svoje delo na računalnikih. Skrbi, da imamo vzpostavljeno mrežo, na kateri lahko podatke izmenjujemo in arhiviramo. Če utegne, nam pomaga tudi pri uporabniških zadregah.


Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 263 suzana.kuraja@cpi.si

Suzana poskrbi za administrativno podporo našemu Središču za povezovanje izobraževanja in trga dela ter za podporo namestnici direktorja in vodjem oddelkov. Pomaga nam tudi pri organizaciji internih sestankov in elektronskem arhiviranju.

Velesa Mrak
Modernizacija PSI
01 5864 219 Velesa.Mrak@cpi.si
Tina Mrzel
Računovodstvo
01 5864 242 tina.mrzel@cpi.si

Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 217 vida.navse@cpi.si

Vida je administrativna podpora direktorju zavoda in vodjem oddelkov. Je tudi prva oseba za stike z javnostmi in socialnimi partnerji. Z njo se boste srečali, če načrtujete sestanek z našim direktorjem.


Računovodstvo
01 5864 230 diana.rus@cpi.si

Diana skrbi za izvedbo finančno-računovodskega poslovanja: pripravlja računovodske predračune, obračune, računovodsko nadziranje, analiziranje in informiranje. Če poslujete z nami, se lahko nanjo obrnete glede morebitnih računovodskih dilem.


Koordinator projektov Erasmus +
01 5864 265 jure.suligoj@cpi.si

Njegova skrb so Erasmus+ projekti. Se pravi od prijave, iskanja partnerjev, pregledovanja in usklajevanja prijavnih dokumentov do same izvedbe, monitoringa in poročanja. Tekom dela na CPI-ju je bil koordinator že več kot 50 projektom (Leonardo da Vinci, Interreg in Erasmus+)

dr. Matej Urbančič
Modernizacija PSI
01 5864 243 matej.urbancic@cpi.si

Tajništvo, sprejemna pisarna
01 5864 201 tanja.vidmar@cpi.si

Tanja je prvi kontakt za vse, ki nas kličejo po telefonu: vaše vprašanje bo naslovila na pravo osebo. Tanja vestno skrbi tudi za vso vhodno in odhodno pošto, vključno z računi, ureja potne naloge, pripravlja naročilnice in vodi registracijo zaposlenih.


Projektna pisarna
01 5864 232 judita.zaversnik@cpi.si

Judita Zaveršnik je na Centru zaposlena v projektni pisarni kot področna referentka v okviru projekta »Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«. Po navodilih za izvajanje operacij evropske kohezijske politike skrbi za urejeno projektno dokumentacijo. Judita pripravlja pogodbe zunanjim sodelavcem, vodi evidence, zbira in ureja projektno dokumentacijo ter sodeluje pri pripravi in oddaji poročil o izvajanju projekta.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje