Priporočila Sveta o evropskem pristopu k mikrodokazilom za vseživljenjsko učenje in zaposljivost

Priporočila Sveta EU screen shot prva stranSvet Evropske unije je 16. junija 2022 sprejel Priporočila Sveta o evropskem pristopu k mikrodokazilom za vseživljenjsko učenje in zaposljivost.

Priporočilo je bilo napovedano v Programu spretnosti, Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje ter v Sporočilu o evropskem izobraževalnem prostoru.

Priporočilo temelji na: javnih posvetovanjih, opravljenih iz strani Evropske komisije, empiričnih raziskavah (CEDEFOP, OECD, E+ projektih) in širokem, ciljno usmerjenem posvetovanju z deležniki s področja izobraževanja, usposabljanja, VŽU ter zaposljivosti.

 

Priporočila vzpostavljajo skupni evropski pristop k mikrodokazilom v EU in določa definicijo ter usmeritve za oblikovanje, podeljevanje in opis mikrodokazil.

 

Cilji Priporočil:

 • Omogočiti posameznikom pridobivanje znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo v razvijajočem trgu dela in družbi, da bi v polnosti izkoristili družbeno pravično okrevanje in prehod v zeleno in digitalno ekonomijo
 • Podpirati izvajalce pri spodbujanju transparentnosti in fleksibilnosti ponudbe učenja, s čimer se bodo pri posameznikih okrepile personalizirane učne in karierne poti​
 • Spodbujati vključenost in enake možnosti ter prispevati k odpornosti, socialni pravičnosti in razvoju vseh, v kontekstu demografskih sprememb ter skozi vse faze ekonomskih ciklov

 

Priporočila zajemajo:

 • definicijo mikrodokazil in usmeritve za oblikovanje, opis in podeljevanje mikrodokazil za zagotavljanje transparentnosti, kakovosti
 • priporočila vezana na razvoj podpornega okolja,
 • opredelitev podpore Evropske komisije ter
 • usmeritev glede poročanja o izvedbi priporočila.

 

Glavni del priporočila obsega smernice s katerimi naj bi države članice integrirale mikrodokazila v nacionalne sisteme izobraževanja in usposabljanja. Mikrodokazila lahko dopolnjujejo in spodbujajo izobraževanje in usposabljanje, nimajo pa namena nadomestiti že vzpostavljenih oblik.

 

Ključne sestavine Priporočil:

 • gradniki (skupna definicija, standardni elementi, načela oblikovanja in izdaje mikrodokazil),
 • priporočila (razvoj ekosistemov, izkoriščanje potenciala, podpora Evropske komisije) in
 • pogoji (politike v izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju ter ukrepi aktivne politike zaposlovanja).

 

Predlog definicije:

Mikrodokazilo (Micro-credential) pomeni zapis učnih izidov, ki jih je učeči se dosegel z učenjem manjšega obsega. Ti učni izidi so  ovrednoteni na podlagi pregledno in jasno definiranih standardov. Usposabljanja, ki vodijo do mikro-kvalifikacij so pripravljeni tako, da opremijo učečega se s specifičnim znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki naslavljajo družbene, osebne, kulturne potrebe oziroma potrebe trga dela. Lastniki mikrokvalifikacij so učeči se. Lahko se delijo in so prenosljive. Lahko so samostojne ali se kombinirajo v večje. Podprte so s sistemi za zagotavljanje kakovosti in sledijo dogovorjenim standardom v sektorjih.

 

Standardni elementi mikrodokazil:

 • identifikacija učečega se,
 • naziv mikrodokazila,
 • država/regija izdajatelja,
 • izdajatelj,
 • datum izdaje,
 • učni izidi,
 • obseg dela za dosego učnih izidov (v ECTS če je možno),
 • stopnja učne izkušnje (EQF, QE-EHEA) – če je možno,
 • način ocenjevanja,
 • oblika sodelovanja v učni aktivnosti,
 • oblika zagotavljanja kakovosti.
 • Dodatne informacije: vstopni pogoji, nadzor in identifikacija med ocenjevanjem, dosežena ocena, integracija oz. možnost združljivosti, druge informacije.

 

Načela za oblikovanje mikrodokazil: kakovost, transparentnost, relevantnost, veljavno ocenjevanje, učne poti, priznavanje, prenosljivost, osredotočenost na učečega se, avtentičnost, informacije in svetovanje.

Razvoj ekosistemov mora upoštevati ponudnike, sisteme zagotavljanja kakovosti, nacionalna ogrodja kvalifikacij, kataloge mikrokvalifikacij, sistemi zbiranja podatkov o znanjih in spretnostih, socialni dialog, sisteme priznavanje predhodno pridobljenega znanja.

V smislu zagotavljanja kakovosti in transparentnosti je potrebno prilagoditi in razviti sisteme zagotavljanja kakovosti mikrodokazil za vse tipe ponudnikov, zagotavljati podporo zbiranju podatkov o znanjih in spretnostih za razumevanje trga dela in demografskih sprememb, ki vplivajo na razvoj in prenovo mikrodokazil, zagotavljati objavo katalogov mikrodokazil in politik priznavanja, integrirati mikrodokazila v nacionalne sisteme izobraževanja in usposabljanja (kjer je ustrezno).

Priporočila spodbujajo države članice k:

 • sprejemu definicije mikrodokazil
 • potrditvi standardnih elementov,
 • potrditvi načel za oblikovanje in izdajo mikrodokazil,
 • razvoju ekosistema za mikrodokazila,
 • izkoriščanju potenciala mikrodokazil,
 • implementiaciji.

 

Možnosti izkoriščanja potenciala mikrodokazil v formalnih učnih okoljih:

 1. podpora raziskovanju mikrodokazil na področju visokega šolstva (širjenje nabora privlačne, vključujoče in na učečega osredotočene ponudbe VŽU; skozi aktivnosti združenj evropskih univerz),
 2. podpora raziskovanju mikrodokazil na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (kot del nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja skozi prekvalifikacije in izobraževanja; skozi centre odličnosti v PIU),
 3. zagotoviti spodbude iz javnih sredstev za razvoj in zagotavljanje programov, ki vodijo do mikrodokazil na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja, pri čemer je potrebno zagotoviti avtonomnost ter upoštevanje raznolikosti.

 

Možnosti izkoriščanja potenciala mikrodokazil v neformalnih učnih okoljih ter priložnostnem učenju:

 1. podpora oblikovanju in zagotavljanju mikrodokazil s strani neformalnih ponudnikov (delodajalci, socialni partnerji, organizacije civilne družbe, lokalne avtoritete in zasebni ponudniki),
 2. promocija razvoja mikrodokazil oblikovanih in potrjenih s strani delodajalcev in predstavnikov delavcev,
 3. prilagoditev postopkov za priznavanje in potrjevanje predhodno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ki omogoča pridobitev mikrodokazil.

 

Kakšni so priporočeni ukrepi na področju politik?

 • vključitev mikrodokazil v nacionalne kataloge programov izobraževanj in usposabljanj,
 • uporaba mikrodokazil za izboljšavo dostopnosti za vse učeče, tudi za ranljive in prikrajšane skupine,
 • uporaba mikrodokazil za podporo prehodu iz sekundarnega v terciarno izobraževanje na PIU,
 • uporaba mikrodokazil za izboljšavo osnovnih ter zahtevnejših digitalnih spretnosti,
 • uporaba mikrodokazil za podporo učni ponudbi okoljske trajnosti,
 • promocija rabe mikrodokazil ponudnikov za pospeševanje relevantnosti in večje učinkovitosti na lokalno gospodarstvo,
 • promocija razumevanja in rabe mikrodokazil na področju izpopolnjevanja in nadaljnjega strokovnega izobraževanja osebja,
 • promocija mikrodokazil za takojšen prenos izsledkov raziskav v učne priložnosti,
 • raziskovanje rabe mikrodokazil pri naslavljanju spolnih in drugih diskriminatornih stereotipov v povezavi z učnimi izbirami, izobraževalnimi praksami in materiali.

 

Implementacija v državah članicah predpostavlja sledeče ukrepe: dodelitev virov, povezavo z individualnimi učnimi računi, uporabo evropskih sredstev in instrumentov (kot podpora ustreznim reformam, okvir za razvoj in rabo mikropotrdil). Evropska komisija bo z razvojem in podporo obstoječih orodij, s sodelovanjem z državami članicami in deležniki, podprla tehnično izvedbo preko Europassa, raziskavami in zbirom podatkov.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje