Zaključna konferenca projekta »Podjetnost, fleksibilnost in Individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih«

30. november 2015

20. novembra 2015 je v Hotelu Mons Ljubljana potekala zaključna konferenca projekta Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih. Projekt je bil potrjen s strani  Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada v okviru izvajanja kohezijske politike 2007-2013. Namen projekta je podpora razvoju kakovostnega in fleksibilnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na razvojnih prioritetah, tako v Sloveniji, kot celotni Evropski uniji.

Na zaključni konferenci so bile predstavljene glavne aktivnosti in podaktivnosti projekta, ki jih na kratko povzemamo v treh točkah.

1. aktivnost – Poglobljena evalvacija pilotnega projekta »Spodbujanje podjetnosti in samoiniciativnosti med mladimi«

Opravili smo evalvacijo predhodno izpeljanega pilotnega projekta »VRATA ODPIRAM SAM« – Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi, s ciljem nadaljnjega razvoja programa celostnega usposabljanja za uvajanje ključne kompetence samoiniciativnost in podjetnost za učitelje mentorje pri četrtem predmetu poklicne mature. Proučevali smo:

 • kako učitelji ocenjujejo vpliv projekta »Vrata odpiram sam« na motiviranost, samoiniciativnost, samostojnost, inovativnost dijakov v okviru izvajanja četrtega predmeta poklicne mature in v kolikšni meri ocenjujejo, da so dijaki v okviru tega predmeta pridobili več znanja o podjetništvu kot pri drugih predmetih;
 • katere osebnostne, socialne in podjetniške kompetence so po oceni učiteljev razvili dijaki in katere učitelji;
 • kako učitelji ocenjujejo vpliv projekta »Vrata odpiram sam« na njihov način poučevanja in mentorstva;
 • kakšne so izkušnje učiteljev pri sodelovanju s podjetniki;
 • katera v projektu pridobljena znanja in kompetence bodo učitelji uporabljali v svojem nadaljnjem delu in na kakšen način jih bodo aplicirali.

Uvajanje omenjene ključne kompetence je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti mladih ter s tem večanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Temeljni namen evalvacije je bil, da na podlagi ugotovitev oblikujemo priporočila za vpeljevanje ključne kompetence samoiniciativnost in podjetnost v izobraževalne vsebine. Ugotovitve evalvacije in priporočila so dosegljiva na: www.vrataodpiramsam.si

2. aktivnost – Raziskava o izvajanju individualizacije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Izvedli smo raziskavo o izvajanju individualizacije, s katero smo želeli oceniti trenutno stanje pri vpeljevanju individualizacije v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter ugotoviti, kako odkrivajo in upoštevajo individualne razlike med posamezniki (s pomočjo katerih metod, pristopov,  organizacije dela) in kako razvijajo njihove potenciale. Preučili smo teoretične podlage in analizirali dosedanje empirične ugotovitve o načrtovanju in izvajanju individualizacije v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Izvedli smo empirično raziskavo z anketnima vprašalnikoma na vzorcu učiteljev in ravnateljev srednjih poklicnih in strokovnih šol (v vzorec smo zajeli 537 učiteljev in 60 ravnateljev) in tako pridobiti podatke, v kolikšni meri in na kakšen način se že izvaja individualizacija. Pridobljene ugotovitve bomo uporabili za razvoj fleksibilnejših učnih poti in didaktičnih modelov.

V podporo vpeljevanju in izvajanju individualizacije smo vzpostavili spletno stran www.spreminjamsolo.si, ki je namenjena predvsem učiteljem in vodstvu šole. Na spletni strani najdete primere dobrih praks, kako razvijati potenciale vsakega dijaka na poti k poklicu. Primere dopolnjuje strokovna podpora, ki v obliki kratkih in jasnih besedil na več nivojih pojasnjuje strokovno ozadje področij, ki so pomembna pri ustvarjanju optimalnih pogojev za učenje vsakega dijaka.

3. aktivnost – Promocija fleksibilnejših oblik izobraževanja

V okviru aktivnosti smo izvedli dejavnosti, ki podpirajo krepitev vloge praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih (PUD). Slednje ne pomeni le povečati čas, ki ga dijaki preživijo v podjetjih, ampak pomeni na novo razmisliti o vlogah in odgovornostih vseh akterjev. V okviru razvijanja strategije promocije PUD-a je bil naš namen povezati podjetja, socialne partnerje, ministrstva ter druge strokovne službe in pri tem zbrati pobude za drugačen način dela. Na osnovi rezultatov raziskave bomo v prihodnje pripravili aktivnosti za promocijo PUD-a.

Za uspešno promocijo PUD-a in kakovostno izvedbo je potrebno revidirati sistemske podlage in odgovoriti na nekatera še odprta vprašanja. V okviru aktivnosti smo zato pripravili pravno analizo sedanje ureditve PUD-a (zlasti področje odškodninske odgovornosti in regresnega zahtevka). Naredili smo primerjavo med sedanjo ureditvijo in ureditvijo v dualni organizaciji (do leta 2006), predstavili smo še nekatere rešitve v državah EU.

Prav tako je za krepitev vloge PUD-a in njegovo promocijo, smiselno pregledati primere iz prakse. Za ta namen smo pripravili opis dveh primerov izvajanja PUD-a v podaljšani obliki. V obeh primerih so se na šoli odločili, da praktični pouk prenesejo v podjetje in na tak način povečajo obseg PUD-a.

Na konferenci bo predstavljena študija primera, v okviru katere smo s ŠC Nova Gorica, Višjo strokovno šolo, razvili orodje, ki odpira nove komunikacijske kanale med šolo, študentom in delodajalcem. Izkušnje kažejo, da je orodje prispevalo k dvigu kakovosti načrtovanja in izvedbe prakse pri delodajalcih.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje